Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
Hjelp

Kommuneplanens samfunnsdel

 Kommuneplanens samfunnsdel

 

Samfunnsdelen gir viktige premisser for andre deler av den kommunale planleggingen. Utviklingen av virksomhetsplaner som for eksempel boligsosial plan, kan inngå i handlingsdelen. I slike planer må det tas stilling til spørsmål knyttet til byggeskikk og arkitektonisk kvalitet, samt lokalisering av boligene i kommunen. Mål som angir hvor vekst skal foregå, og i hvilken takt, vil ha betydning for utviklingen av det bygde miljøet og det vil derfor være naturlig å reflektere dette gjennom mål og strategier for god byggeskikk.

 

Plandelen i ny plan- og bygningslov vektlegger samfunnsplanlegging og handlingsplaner som grunnlag for utviklingen. Aktiv bruk av plansystemet er nødvendig for å kunne se sammenheng mellom det overordnede og detaljer, mellom landskap, grønnstrukturer og bebyggelse, mellom fortid, nåtid og fremtid. Ved å vektlegge kvaliteter i omgivelsene settes premissene for en mer helhetlig planlegging som er viktig for utviklingen av byer og tettsteder.

Ludvighagen borettslag, Boarch arkitekter, foto Husbanken

Et mål i langsiktig areal-, tettsteds- og boligutvikling kan  være:

  • Kommunen skal gjennom sin areal- og boligpolitikk
    stimulere til at det utvikles et mer differensiert boligtilbud
    av god kvalitet i kommunen. Ta hensyn til lokale forhold, stedegenhet og estetikk som en del av det.

  •  

 Strategier for å nå dette kan være:

  • Estetiske forhold skal prioriteres høyt i plan- og byggesaksbehandlingen
  • Strategiene i konkretiseres og utdypes gjennom kommuneplanens juridisk bindende arealdel med plankart. Som oppfølging av kommuneplanen utarbeides en egen tematisk kommunedelplan for boligbygging og utbyggingspolitikk.

Henvisninger  til plan- og bygningsloven​

Lovkommentar til plandelen i ny plan- og bygningslov  

 

Nasjonale veiledere

Kommuneplanprosessen

  Bygningsmeldingen