Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
Hjelp
Sjekkliste

Sjekkliste for å integrere estetikk i overordnede planer

 Sjekkliste for å integrere estetikk i overordnede planer

Økt satsing på utforming, omforming og vedlikehold i byer og tettsteder innebærer oppmerksomhet mot visuelle kvaliteter. Hvordan tar vi vare på stedenes særpreg og hvordan fornyer og reparerer vi steder som bør forbedres? Hva er god byggeskikk og god arkitektur, og hvordan kan vi utvikle vårt engasjement for estetiske kvaliteter? (Stedsanalyse, innhold og gjennomføring, MD) 

 

Estetikk gir en nødvendig merverdi som skal ivaretas i alle typer planer og forestående prosjekt. Dette innebærer for eksempel at bebyggelsesstruktur og lokalisering kan høre med i utviklingen av en klima- og energiplan, og at byggeskikk og arkitektur vil være sentrale tema i en næringsplan for å styrke stedets attraktivitet. Følgende sjekkpunkter foreslås for å oppnå en faglig kvalitet i de overordnede planer/handlingsplaner som gjør dem til reelle støttedokument for planer på lavere nivå og byggesaken når det gjelder å fremme estetisk utforming i de bygde omgivelser. 

 

Sjekkpunkter/forslag for en arkitekturstrategi

 • Registrering av positive stedskvaliteter ("hvor" og "hva") og samme registrering for det negative (der tiltak må settes inn etc.) 
 • Gjennomgå alt som samlet sett kan ha positiv innflytelse på den estetiske utviklingen på ulike steder i kommunen
 • Se på planer og andre virkemidler som gjelder for å lykkes med: Stedsutvikling, Bærekraft, Universell utforming, Det offentlige som forbilde, Helse, Kulturarv og samtidsuttrykk, Kunnskapsutveksling, Næringsperspektiv, Profilering og Identitetsbygging
 • Gjøre arkitekturstrategi til et kompetansehevende tiltak i kommunen. For eksempel undersøke særtrekk ved stedets arkitektur, naturgitte egenart og klimaets påvirkning på ny arkitektur
 • Forum for arkitekturstrategi- hvem skal delta? Politikere, kommuneadministrasjon, lokale foreninger, fylkeskommunen, eksterne fagfolk/konsulenter, interessegrupper, lokal byggeskikkjury
 • Hva skal til for at en arkitekturstrategi implementeres i det forestående planarbeidet?
 • Hva slags handlingsplan eller tiltak trengs for å konkretisere innholdet i strategien? Hva gjør de lokale myndighetene og hvordan påvirke utviklere /utbyggere og bransje?
 • Hva kan man gjøre for å styrke arbeidet lokalt- kontaktnettverk med andre kommuner, fagmiljø, fylkeskommuner?

 

Sjekkpunkter som gjelder plangrunnlag og utredninger

 • Har kommunen et oppdatert grunnlagsmateriale (registreringer) og aktuelle stedsanalyser for det forestående arealplanarbeidet? Tar analysen/e opp visuell kvalitet og estetisk utforming? Skal den/de suppleres?  
 • Er stedsanalysen/e politisk forankret?
 • Behov for ny stedsanalyse: Valg av riktig type analyse- kombinere metoder
 • Har kommunen gjennomført ROS-analyse?
 • Har analysen en faglig oppbygging og er den forståelig også for legfolk og folkevalgte?
 • Kommunikasjonstiltak for fagstoff: Vurdere om analysen/e kan kommuniseres bredt - publisering på hjemmeside og bruk av blogg. Kan videregående skole bruke analyser/utredninger i undervisningen (samfunn/natur og miljø/arkitektur)?   
 • Undersøkelse/utredninger av områder for: Fortetting, næringsformål og andre offentlige formål,
 • Mulighetsstudier i sentrum (innfilltomter, påbygg og ombygging, for fortetting av gårdstun
 • Igangsette ny overordnet stedsanalyse: Fjernvirkning, silhuett, bebyggelsesmønster og grupperingsprinsipper relatert til grønnstruktur og landskap, bebyggelsesstruktur og tettstedsgrenser
 • Vurdering av: vei- og infrastruktur, grønnstruktur

 

Sjekkpunkter planprogram:

 • Visjon og politiske føringer for planprosessen
 • Bli enig om innhold, rutiner og arbeidsfordeling (følge formelle krav og god forankring) og sette av tidsbruk på det estetiske området
 • Definere tydelige mål og strategier, status og utvikling
 • Skal den forestående planen følges av rekkefølgekrav?
 • Velge målrettet opplegg for medvirkning - metodikk og målgrupper (se på dette som et eget "prosjekt") 
 
 

Sjekkpunkter kommuneplanens samfunnsdel  

 • Tilrettelegge engasjerende opplegg for visjon og fremtidsbilder
 • Eksempler på tema: attraktivitet, det gode livsløp, mangfold, by og stedsutvikling, næringsutvikling og nyetablering, kultur og idrett, det humanitære og sosiale felt, klima og miljø
 • Bred medvirkning: barn og unge (i samarbeid med barnehage, skole), eldre og funksjonshemmede
 • Utvikle virkemidler: Stimulere til å integrere personer med nedsatt funksjonsdyktighet, bruke frivillige organisasjoner, prosjekt innen rus og psykiatri som fører til økt integrering
 • Vurdering av det helhetlige boligbehovet i kommunen, utvikling av nye bo- og boligkonsepter
 • Kan utarbeiding av sosiokulturell stedsanalyse og mulighetsstudier legges opp som en medvirkningsprosess mellom fagfolk og fokusgrupper etc.? Kan legfolk inviteres med i arbeidet omkring registrering og beskrivelse av positive fysiske og sosiale stedskvaliteter?
 

Sjekkpunkter kommuneplanens arealdel  

 • Vurdering av hensynssoner og understrek dette som et estetisk virkemiddel
 • Vurdere når det skal være krav til regulering og/eller områdeplan og understreke dette som estetisk virkemiddel 
 •  

Sjekkliste for temaplaner og delplaner

 • Registrering og karakterisering av områder
 • Vurdering av behov for spesielle analyser- stedsanalyse, sosiokulturelle analyser, kulturmiljøanalyse, sårbarhetsanalyse
 • Behov for arkitekturstrategi for et område for eksempel vern: Gjenbruk, ombruk, transformasjon
 • Tilrettelegge for en kreativ forprosess uten å låse i bestemmelser
 • Lage en modell av et område (sentrum). Sette krav om romlige tegninger/ prospekter som vedtaksgrunnlag.