Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
Hjelp
Byggesak-og-tek-10

Byggesak og tek 10

 Byggesak og tek 10

Europan Stavanger
​Begrepsforklaringer og definisjoner tar utgangspunkt i vanlig ordbruk i lover, forskrifter, veiledere og forøvrig hyppig brukt fagterminologi som kan settes i forbindelse med estetikk og arkitektur og skjønnsutøvelsen i fagfeltet.

Mange av begrepene er hentet fra begrepsoversikten på DiBK

Ansvarlige for​etak: Foretak som tar på seg direkte ansvar overfor bygningsstyresmaktene, gjennom tildeling av ansvarsrett​ etter plan- og bygningslovgivingen. Avvik: Mangel på oppfyllelse av et krav (ref. NS EN ISO 9000) Der avvik brukes i plan- og bygningslovgivningen betyr det manglende eller feilaktig oppfyllelse av krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven (jf. byggesaksforskriften § 1-2 bokstav

Benchmarking: En metode som en organisasjon bruker for å måle og evaluere virksomheten sin i forhold til andre organisasjoner i samme bransje.

Biobrensel: Alle typer brensel utviklet fra trevirke og vekster

Boenhet: Bruksenhet som anvendes til boligformål. En boenhet må inneha alle nødvendige romfunksjoner, dvs. stue, kjøkken, soverom, bad og toalett, for å kunne fungere selvstendig og uavhengig av bygningen forøvrig.

Bruksareal (BRA):

  1. Bruksareal for bebyggelse på en tomt skrives m2 -BRA og angis i hele tall.
  2. Bruksareal beregnes etter Norsk Standard NS 3940 Areal- og volumberegninger av bygninger, men slik at parkeringsarealet inngår i beregningsgrunnlaget etter § 5-7. I tillegg gjelder følgende:
    1. For bygninger med etasjehøyde over 3 m beregnes bruksareal som om det var lagt et horisontalplan for hver tredje meter. Det kan fastsettes i bestemmelsene til arealplan at bruksarealet skal regnes uten tillegg for tenkte plan.
    2. Planbestemmelsene skal fastsette hvordan bruksareal helt eller delvis under terreng medregnes i grad av utnytting. Der planen ikke fastsetter noe annet, regnes bruksarealet under terreng med i bruksarealet.
    3. Ved beregning av bruksareal som underlag for energiberegning skal det ikke legges inn et horisontalplan for hver tredje meter der bygningen har etasjehøyde over tre meter.
Tilføyd ved forskrift 7 april 2010 nr. 628 (i kraft 1 juli 2010).

 

Bruksenhet: Rom eller samling av rom og åpne deler som sammen anvendes i en bestemt hensikt av én bruker, som kan være eier, leier eller annen bruksretthaver (ref. NS 3940)
En bruksenhet kan være én bygning, f.eks. kontorbygg, eller flere bygninger, f.eks. sykehus, men kan også være del av en bygning, f.eks. boenhet (bolig), kontorenhet, eller for eksempel avdeling eller post på et sykehus.

Bygg for allmenheten: Offentlige og private bygg som er åpne for og i bruk av allmenheten, for eksempel skoler, offentlige publikumsbygg, butikker osv.

Byggherre: Den som mottar ytelser i sammenheng med et byggeprosjekt og anlegg. Byggherren kan òg ha benevnelsen bestiller eller oppdragsgiver. I plan- og bygningslovsammenheng blir byggherren kalla «tiltakshaver».

Byggenæringen: Gruppe av tjenesteytende næringer knyttet til bygg og bygging. Eiendomsvirksomheter i byggenæringen («BE-næringen») kan være inkludert.

Byggesaksprosess: Den offentlige saksbehandlingen av en byggesak, gjennom søknad, løyve og ferdigattest.

Byggsektoren: Alle statlige og private aktører og institusjoner som er involvert i bygg og bygging.

ByggSøk: Verktøy for elektronisk innsending og behandling av byggesøknader.

Byggverk: Bygning, konstruksjon eller anlegg.

Detaljregulering Reguleringsplan på mer detaljert nivå enn områderegulering. Private har rett til å få behandla innsendte framlegg. Det kan legges gebyr på behandling av private planer. Har gjennomføringsfrist på 5 år, som kan forlenges.

Direktevirkende elektrisitet: Panelovner, stråleovner, elektriske varmekabler og elektrokjel. Omfatter ikke elektrisitet som benyttes til drift av varmepumper.

Drift: Alle oppgaver og rutiner som er nødvendig for at et byggverk skal fungere som planlagt (se også NS 3456 ).

Fasadeliv: Ytterflate av en yttervegg.

Funksjonskrav: Krav som lovgiveren setter til resultatet, eller funksjonen, uten å si hvordan man skal oppnå dette resultatet. Når lovgiveren stiller funksjonskrav i stedet for tekniske detaljkrav/ytingskrav, blir det større rom for å kombinere teknologi, erfaring og kreativitet på en kostnadsoptimal måte.
Et funksjonskrav vil vanligvis være angitt kvalitativt (beskrevet med ord), Kan gjelde byggverket som helhet eller bygningsdeler, installasjoner og utearealer.

Grunnlast: Effekten opp til et visst nivå som skal til for å dekke hoveddelen av årlig varmebehov på en mest mulig lønnsom måte.

Hovedfunksjoner: Stue, kjøkken, soverom, bad og toalett. Begrepet benyttes kun i forbindelse med bolig. Begrepet benyttes for å angi krav om tilgjengelighet. Likeverdig standard som dekker samme fagområde, bygger på de samme forutsetninger, har samme gyldighet og gir tilsvarende kvaliteter.

Igangsettingstillatelse: Del to av delt byggesøknadsbehandling der kommunen først gir rammetillatelse som sikrer offentlige interesser, og deretter igangsettingstillatelse.

Kontroll: I plan- og bygningslovsammenheng bruk av uavhengig kontroll av område som er samfunnsmessig viktige, gjennomført av egne kontrollforetak.

Kvalitet: Helheten av egenskaper ved et bygg eller bygningsdeler som går på den evnen bygget har til å tilfredsstille behov og/eller krav.

Likeverdige standarder: -Er standarder som dekker samme fagområde, bygger på de samme forutsetninger, har samme gyldighet og gir tilsvarende kvaliteter. Likeverdige standarder gir kvaliteter som ikke er identiske, men tilsvarende. Der en standard benyttes sammen med flere andre standarder må likeverd vurderes i forhold til den endelige løsningen. I den grad det er aktuelt omfatter vurderingen av likeverd både sikkerhet, brukbarhet og bestandighet.

Lukket ildsted: Vedovn, pelletsovn og lukket peis.

Matrikkelen: Det offisielle registeret over fast eiendom, bygninger, boliger og adresser. Statens kartverk er sentral matrikkelstyresmakt som sørger for orden, drift og forvaltning av matrikkelen. Kommunene er lokal matrikkelstyresmakt og fører de fleste opplysningene i matrikkelen.

Mellometasje: Plan som ligger med åpen forbindelse til underliggende plan.

Netto varmebehov: Netto energibehov til romoppvarming, ventilasjonsvarme og varmtvann (ref. NS 3700 ).

Normalisert kuldebroverdi: Samlet stasjonær varmestrøm fra kuldebroer dividert med oppvarmet del av BRA (ref. NS 3031 ).

Områderegulering: Reguleringsplan for et større område. Planen utarbeides og fremmes av kommunen. Ingen gjennomføringsfrist.

Oppvarmet del av BRA: Den delen av BRA som tilføres varme fra bygningens varmesystem og eventuelt kjøling fra bygningens kjølesystem og som er omsluttet av bygningens klimaskjerm (ref. NS 3031)
Omtales i byggteknisk forskrift og veiledning som oppvarmet BRA.

Parapet: Vegg eller rekkverklignende barriere langs kanten av tak, terrasse eller forlengelse av veggens fasadeliv opp forbi takflaten.

Preakseptert ytelse: Ytelse angitt av myndighet i veiledning til byggteknisk forskrift, og som vil oppfylle, eller bidra til å oppfylle, ett eller flere funksjonskrav i forskriften. Preaksepterte ytelser angir minimum som er nødvendig for å oppfylle forskriftens krav. Takoppbygg fellesbetegnelse på ulike konstruksjoner i takflaten
Eksempel kan være en ark eller et takopplett.

Prioritetslisten: Miljøstyresmaktene si liste over de mest helse- og miljøfarlige stoff eller stoffgrupper.

Produktivitet: Produktivitet er her definert som samlet bruttoprodukt i næringen i en periode dividert på tallet på utførte timeverk i næringen i samme periode.

Rammetillatelse: En tillatelse som stadfester at offentlige krav er sikret. Det blir deretter gitt ett eller flere igangsettingstillatelse. Rammetillatelse kan gis ved delt søknadsbehandling (som er valgfri).

StatRes (Statlig ressursbruk og Resultat): Et system for utvikling og formidling av statistikk om staten. Formålet med StatRes er å vise hvor mye ressurser staten bruker, hva denne ressursinnsatsen gir av aktiviteter og tjenester i de forskjellige statlige virksomhetene, og kva man kan se som resultat av ressursinnsatsen. Siktemålet er å gi allmenheten og styresmaktene bedre kunnskap om virksomheten til staten.

Takoppbygg: Fellesbetegnelse på ulike konstruksjoner i takflaten. Eksempel kan være en ark eller et takopplett.

Tilstandsrapport: Dokumentasjon etter en teknisk tilstandsvurdering av et bygg.

Tiltakshaver: Etter plan- og bygningsloven den som står for gjennomføringen av byggetiltakene, eller den som tiltaket blir utført på vegne av (tilsvarende byggherre).

Total solfaktor: angir andelen av solstrålingen som slipper gjennom en kombinasjon av glass og solskjermingsystemer.

Universell utforming: utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig.

Varmegjennomgangskoeffisient: Stasjonær varmestrøm dividert med arealet og temperaturforskjellen mellom hver side av et system (ref. NS 3031).
Kalles ofte for U-verdi som er varmetapet i watt gjennom 1 m2 areal ved en temperaturforskjell på 1 K.

Varmetapstall: Varmetransportkoeffisienten for transmisjon, infiltrasjon og ventilasjon dividert på oppvarmet del av BRA (ref. NS 3031).

Varmetransportkoeffisient: Er varmestrøm pga. transmisjon, infiltrasjon og ventilasjon, dividert med temperaturdifferansen mellom to miljøer.

Vedlikehold: Nødvendige tiltak for å opprettholde byggverket med de tekniske installasjonene på et fastsatt kvalitetsnivå.

Verifikasjon: Bekreftelse ved å fremskaffe objektivt bevis på at spesifiserte krav er oppfylt (ref.NS-EN ISO 9000).

Våtrom: bad, dusjrom og vaskerom.

Ytelse: Teknisk, bruks-eller miljømessig kvalitet, kapasitet eler egenskap hos byggverk, bygningsdel, installasjon eller utearealer. Tolkning av funksjonskrav. Ytelser kan være angitt kvantitativt (tallfestet) eller kvalitativt. ​​