Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
Hjelp
Universell-utforming-

Universell utforming

 Universell utforming


Begrepsforklaringer og definisjoner tar utgangspunkt i vanlig ordbruk i lover, forskrifter, veiledere og forøvrig hyppig brukt fagterminologi  som kan settes i forbindelse med estetikk og arkitektur og skjønnsutøvelsen i fagfeltet.

Begrepene er hentet fra DiBK: https://dibk.no/no/Tema/Universell-Utforming/Verktoy/Begrepshandbok/

Allergener: Stoffer som kan fremkalle allergisk reaksjon, f.eks. pollen, støv, dyrehår, kosmetiske/kjemiske stoffer, avgasser fra byggematerialer m.m.

Allergi: Allergi er en immunforsvarsreaksjon som kan utløses av et allergen. Allergier er funksjonshemmede når behovet for å unngå kontakt med et allergen legger begrensinger på et enkeltmenneskets aktiviteter. Allergi kan være kontaktallergi, matvareallergi og luftveisallergi.

Arbeidsbygg: Byggverk som benyttes til arbeidsvirksomhet.

Atkomst: Forbindelse (veg, inngangsparti, korridor o.l.) som leder inn til anlegg, byggverk eller rom.

Atkomstvei: Forbindelse fra veg eller parkeringsplass til byggverkets/anleggets inngangsparti.

Auditiv: Påvirkning som angår hørselen. Brukes f.eks. om informasjon som gis via lyd eller tale (auditiv informasjon), ev. som alternativ til informasjon som må sees eller leses (visuell informasjon).

Avvisningskant: Lav kant på ramper eller gangveier som skal hindre spesielt rullestoler i å rulle utenfor gangbane.

Besøksstandard: Besøksstandard skal gi en tilgjengelighet som er god nok til at funksjonshemmede kan besøke leiligheten. Dette er ingen vanlig standard da det ikke knyttes spesifikke krav til standarden. Den er lite egnet til planleggings- og saksbehandlingsformål.

Betjeningsareal: Det samme som 'manøvreringsareal'.

Betjeningsknapper: Knapper til å styre funksjonen av tekniske installasjoner.

Betjeningstablå: Tablå med betjeningsknapper, f.eks. i heis.

Bevegelseshemmet: Person som får redusert sine bevegelsesmuligheter på grunn av manglende tilgjengelighet og brukbarhet i omgivelsene. Personens nedsatte funksjonsevne kan skyldes gangbesvær, hjerte- og lungelidelser o.a.

"Bolig for alle": Universelt utformet bolig.

Brukbarhet: Utforming av produkter, byggverk og uteareal som sikrer at den kan nyttes til sitt forutsatte formål og at den gir gode bruksmuligheter for alle, inklusive funksjonshemmede.

Brukermedvirkning: Innebærer at de som berøres av en beslutning eller er brukere av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet. Brukes mest om medvirkning med tosidige drøftelser mellom tjenesteyter og tjenestemottaker hvor brukere får innflytelse på tjenester som angår dem direkte.

Brukervennlig: Produkter som vurderes/oppleves som funksjonelle, dvs. tilpasset et gitt funksjonsnivå.

Bygg for alle: Universelt utformet bygg.

Byggdesign: Fagretning som legger vekt på spørsmål som berører bygningers utforming fra et teknisk perspektiv og kopler dette til enhetlige, kostnadseffektive og arkitektonisk gode løsninger. Kan også beskrives som kombinasjon av prosjektledelse og rådgivende ingeniørtjenester i byggeprosess.

Byggeskikk: En kvalitet ved de bygde omgivelser der hensyn til fysisk og sosialt livsmiljø, ressursbruk/energi, universell utforming og estetikk inngår i en stedlig helhet.

Design for all(e): Brukes i Norge som betegnelse på universell utforming begrenset til produkter og produktutvikling. Ellers i Skandinavia og på engelsk brukes 'Design for all(e)' som synonymt med universell utforming.

Døvhet: Hørselstap som i vesentlig grad reduserer muligheten for oppfatning av tale via hørselsinntrykk og kontroll over egen tale. Døve kommuniserer med tegnspråk og munnavlesning.

Egnet bolig: Bolig som tilfredsstiller gitte behov. For funksjonshemmede og eldre betegnelse for bolig tilpasset et bestemt behov som bevegelseshemning, synshemming, hørselshemming m.m.

Ergonomi: Læren om tilpassing av redskaper og arbeidsforhold. Kan anvendes ved spesifisering, utforming, evaluering, drift og vedlikehold av produkter og systemer for å gi økt sikkerhet og effektiv og tilfredsstillende bruk for enkeltpersoner og grupper.

Ettgrepsbetjening: Betjening ved hjelp av knapper, hendler, håndtak mv. av produkter og tekniske installasjoner med én hånd.

Fremkomstsymbolet: Det samme som 'tilgjengelighetssymbolet'.

Fri gulvplass: Det samme som 'manøvreringsareal' angitt på gulv.

Fri sideplass: Det samme som ' manøvreringsareal' angitt ved siden av dør, toalett osv.

Fri bredde: Tilstrekkelig åpning i dør eller passasje, f.eks. for passering av rullestol.

Funksjon: Spesiell egenskap ved en gjenstand til å utføre eller tilfredsstille et formål.

Funksjonsevne: En persons evne til å bevege seg, sanse og forstå.(når evnen ikke er optimal benyttes ord som redusert, nedsatt funksjonsevne eller funksjonsnedsettelse)

Funksjonshemmende forhold: Gapet eller misforholdet mellom individets forutsetninger og de krav miljøet eller samfunnet stiller til funksjon på områder som er av vesentlig betydning for å etablere og opprettholde selvstendighet og sosial deltakelse.

Funksjonshemmet: Person som får sin praktiske livsførsel begrenset på grunn av gapet eller misforholdet mellom nedsatt funksjonsevne og miljøets-/

Funksjonskrav: Krav til egenskap ved en gjenstand (produkt, byggverk, uteområde) slik at den kan utføre eller tilfredsstille et gitt formål.

Funksjonsnedsettelse:
Redusert funksjonsevne som følge av tap av, skade på eller avvik i en kroppsdel eller i en av kroppens psykologiske, fysiologiske eller biologiske funksjoner.

Funksjonsnivå: En persons evne og mulighet til å fungere i sine omgivelser.

Fysisk evne: Samlebegrep for håndtering, bevegelse, styrke, stemme mv.

Gåstol: Teknisk hjelpemiddel utformet som en ramme uten hjul til støtte ved redusert gangfunksjon, jf. 'rullator'.

Handikappet: Det samme som 'funksjonshemmet'. Brukes i stadig mindre grad.

Handikapparkering: Bilparkeringsplass avsatt spesielt for personer med nedsatt funksjonsevne. Plassene er større enn standardplasser og lokalisert nær inngang eller destinasjon.

Handicaptoalett: Toalett utformet for funksjonshemmede brukere.

Hindrekant: Det samme som 'avvisningskant'.

Hvileplan: Horisontalt plan i trinnfri stigning (f.eks. rampe).

Hørsel: Hørselsfunksjoner er relatert til det å oppfatte forekomsten av lyder og skille mellom plassering, tonehøyde, lydstyrke, kvalitet og forståelse av lyder. Hørselstap omfatter svak reduksjon i hørsel til fullstendig døvhet.

Hørselshemmet: Fellesbetegnelse for alle grader og arter av hørselstap. Mennesker med hørselshemming deles i to hovedgrupper; døve og tunghørte.

Håndlist: Lister som er montert langs trapp, rampe eller vegg for å gi støtte og sikkerhet. Brukes også som ledelinje.

Håndteringsevne: Håndtering er relatert til aktiviteter som å bære, flytte og håndtere gjenstander. Det innbefatter handlinger der det brukes bein, føtter, armer, hender &en dash; rekke, løfte, legge ned, dra, skyve, sparke, gripe, slippe, snu, kaste og ta imot.

Inngangsparti: Adkomstområde fra vei/fortau til inngangsdør.

Kognitiv: Samlebegrep for intellekt, hukommelse, språk, leseevne.

Kognitive evner: Evne til å forstå, integrere og behandle informasjon. Innbefatter evne til abstraksjon og organisering av ideer og tidsplanlegging.

Kognitiv svikt: Vanskeligheter med oppmerksomhet og konsentrasjon, hukommelse, bearbeiding av sanseinntrykk, forstå språk og kommunikasjon, planlegge og utføre handlinger, tenke raskt og komplisert og endringer i atferd og personlighet. Kognitiv svikt er en skjult funksjonshemming.

Kognitive vansker: Det samme som 'kognitiv svikt'.

Kontaktallergi: Allergi som utløses ved overflatekontakt.

Kontrastmerking: Merking av f.eks. nivåforskjeller, viktige installasjoner, manøvrerings-panel o.l. ved hjelp av kontrast i farge eller materiale. Kan f.eks. gjelde merking av trappeneser, fortauskanter m.m.

Kvitteringslys: Lyssignal som angir at en bestemt funksjon er virksom (f.eks. ved tilkalling av heis)Ledegjerde: Gjerde som visuelt og fysisk hjelper til å angi retning og lede gående og kjørende i riktig retning.

Ledelinje: Markert linje (f.eks. annen farge, materiale og/eller overflate) i gulv, på veg eller langs vegg og som kan angi retning eller varsel om fare.

Livsløpsbolig: En bolig med trinnfri atkomst og viktigste rom på inngangsplanet, dvs. kjøkken, oppholdsrom, bad/toalett og en sovemulighet.

Livsløpsstandard: Standard definert av Husbanken for å sikre god tilgjengelighet i og rundt bolig. Legges bl.a. til grunn for husbankfinansiering av livsløpsboliger. (er for tiden under revisjon)

Lydfyr: Teknisk hjelpemiddel som gir lyd for å angi retning til areal/sted.

Løfteplattform: Plate med plass for rullestol montert på en løfteinnretning for å utjevne større nivåsprang.

Manøverknapper: Det samme som 'betjeningsknapper'.

Manøvreringsareal: Areal for manøvrering av rullestoler slik at det blir mulig å betjene funksjoner, f.eks. areal som er nødvendig for å åpne dører. 

Markering: Merking av f eks nivåforskjeller, viktige installasjoner, manøvreringspanel o.l. ved hjelp av piktogram, farge, kontrast, endret overflate.

Medvirkning: Innebærer at grupper eller personer som har interesser i eller er berørt av beslutninger får anledning til å følge beslutningsprosessene og fremføre sine synspunkter. Medvirkning brukes om prosesser hvor det deltar flere personer eller grupper med ulike interesser, f eks utarbeidelse av kommunale planer.

Miljøhemmet: Omfatter personer som har overfølsomhet for luft og materialer, f.eks. astmatikere, allergikere og personer med andre former for nedsatt immunforsvar.

Minstestandard: Standard (definert av Husbanken) med funksjonskrav som skal sikre alminnelig god boligkvalitet for vanlige 2-, 3- og 4-roms boliger slik at boligene er tilfredsstillende for det antall personer de er planlagte for og er generelt brukbare over tid. Husbankens minstestandard er ikke lenger normativ for Husbanken.

Motorikk: Fellesbetegnelse for alle typer bevegelsesfunksjoner.

Multifunksjonshemming: Når en person har flere typer funksjonshemming; f.eks. både svekket syn og nedsatt gangfunksjon.

Nedsatt funksjonsevne: Det samme som 'funksjonsnedsettelse'.

Nivåforskjeller: Små nivåsprang, f.eks. terskler og kantstein.

Nivåmerking: Det samme som 'kontrastmerking'

Nivåsprang: Høydeforskjell mellom to horisontale nivåer. (Kan utliknes f.eks. ved hjelp av en rampe.)

Nå - og rekkehøyde: Angir betjeningshøyde ved plassering av utstyr, bygningsdeler, installasjoner, betjeningstablåer og innredning.

Omsorgsstandard: Livsløpsstandard med areal for hjelper på bad, toalett og soverom.

Orienteringshemmet: En person som har vansker med å orientere seg i det fysiske miljø når dette ikke er tilrettelagt (f.eks. ved hjelp av lys, farge, kontraster og materialbruk, akustikk eller skilting). Nedsatt orienteringsevne kan skyldes sansetap (f.eks. synshemming, hørselshemming), utviklingshemming eller former for lesevansker

Publikumsbygg: Byggverk som er åpent for publikum.

Rampe: Trinnfri forbindelse mellom to horisontale plan. (For å kunne benyttes av rullestol stilles krav til bredde, stigning, repos mv.)

Redusert funksjonsevne: Det samme som 'funksjonsnedsettelse'.

Rekkehøyde:
Hvor langt (opp og ned) man rekker i vertikalplanet, f.eks. når man sitter i en rullestol. Relevant i forhold til betjening av utstyr, bygningsdeler, installasjoner og innredning.

Relieffskrift: Skrifttegn som er opphøyd fra grunnflaten

< Repos: Horisontalt plan i et trappeløp. Repos brukes ofte i forbindelse med endring av retning.

Rullator: Teknisk hjelpemiddel utformet som en ramme med hjul til støtte ved redusert gangfunksjon, jf. 'gåstol.

 

Rullestol: Mobilt fremkomstmiddel for bevegelseshemmet. Dimensjoneringsfaktor for planløsninger for rom, byggverk, anlegg og uteområder.

Rullestols symbolet: Det samme som 'tilgjengelighetssymbolet'.

Sensorisk: Samlebegrep for syn, hørsel, smak, lukt, balanse

Servicehund: Fellesbetegnelse for førerhund, høre- og hentehund.

Sikthøyde: Øyehøyde for en person. (Har betydning for plassering av utstyr, bygningsdeler, installasjoner og innredning.)

Sklisikker: Friksjonsegenskap ved overflaten til gulv som reduserer faren for at person skal skli. Oppnås gjerne ved å øke overflatens friksjonsegenskaper.

Smalheis:
Personheis som tilpasses bredde i eksisterende trapperom.

Smarthus: Bolig hvor det anvendes smarthusteknologi.

Smarthusteknologi: Smarthusteknologi er en samlebetegnelse for informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), anvendt i boliger, der de ulike komponentene kommuniserer med hverandre via et lokalt nettverk. Teknologien kan brukes til å overvåke, varsle og utføre handlinger etter valgte kriterier. Teknologien kan blant annet styre lys, varme, dører og andre deler av huset gjennom digitale eller mekaniske enheter og gjøre boligene mindre energikrevende, sikre mot brann og fuktskader og gi beboerne større trygghet og selvstendighet.

Snusirkel: Område innenfor en sirkel som gjør det mulig for en rullestol å snu 360º.

Stigningsforhold: Stigningen på veg, atkomst, rampe o.l. som et forholdstall mellom vertikal høyde og lengde (1:20; dvs. 1 m. vertikal stigning for hver 20 m lengde av veg, rampe, o.l.).

Stigningsgrad: Stigningen på veg, atkomst, rampe o.l. målt i prosent.

Støttehåndtak: Håndtak montert på horisontal/vertikal flate til støtte for person med funksjonsnedsettelse.

Svingareal: Et gitt areal som angir bredder (og forholdet mellom disse) som er nødvendig for at rullestol skal kunne svinge rundt et hjørne der det er omsluttende vegger.

Syn: Oppfatningen av nærvær av lys og form, kontur og farge på visuelle stimuli.

Synshemmet: Alle typer synstap fra svaksynthet til total blindhet.

Taktil: Følbar

Taktil merking: Følbare overflater og tegn utført i relieff, forskjellig materialbruk o.l.

Teleslynge: Hjelpemiddel for en høreapparatbruker. Når teleslynge er installert vil høreapparatet produsere en lyd som har tilnærmet like høy kvalitet som lyden ved talemikrofonen eller senderstudio. Akustiske forstyrrelser som etterklangstid, ekko og bakgrunnsstøy unngås.

Terskelfritt: Areal der det er benyttet dører uten terskler.

Tilgjengelighet: Egenskap ved den fysiske utforming av bygninger, transportmidler, utemiljø som sikrer mennesker med funksjonsnedsettelser atkomst og bruk ved egen hjelp.

Tilgjengelighet til bygg: Innebærer at bygget skal være tilgjengelig for personer med funksjonsnedsetting.

Tilgjengelighetsgrad: Grad av tilgjengelighet i forhold til en norm.

Tilgjengelighetssymbolet: Internasjonalt symbol som gir informasjon om at atkomst, parkeringsplass, heis, toalett, mv. er tilgjengelig og brukbart for rullestolbrukere. Symbolet brukes i noen tilfeller for å markere tilgjengelighet og brukbarhet for flere grupper funksjonshemmede.

Tilpasning: Tiltak for å sikre at eksisterende produkter, byggverk, eller uteområde egner seg for brukers funksjonsnivå.

Tilrettelegging: Tiltak for å sikre et gitt funksjonsnivå.

Trappeheis: Løfteplate eller sete montert på skinner i eksisterende trapp som løfteforbindelse mellom to eller flere plan.

Trapperepos: Repos i trapp.

Trinnfritt: Angir at atkomstvei eller plan i bygning er uten nivåforskjeller/nivå-sprang.

Tunghørthet: Hørselstap av moderat karakter som ikke utelukker taleoppfattelse og talekontroll via hørselen, men hindrer det i ulik grad. Avhjelpes vanligvis med høreapparat og ev. andre hørselshjelpemidler.

Tverrfall: Kjørebanens/fortauets helning på tvers av kjøreretningen/gangretningen. Kan være ensidig eller tosidig (takfall).

Universell utforming: Utforming av produkter, byggverk og uteområder slik at de kan brukes av alle mennesker på en likestilt måte så langt det er mulig uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler

Universell utforming av bygg: Innebærer at bygget skal være tilgjengelig for personer med funksjonsnedsetting, og at flest mulig skal kunne bruke bygget på en likestilt måte uten behov for spesiell tilpassing.​