Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
Hjelp

Planstrategi

 Planstrategi

I planstrategien bør ett av målene være å etablere klare rammer og/eller tiltak for estetisk utvikling på de ulike nivåene i planverket. Formålet med en kommunal planstrategi er å sette fokus på de planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en positiv utvikling lokalt.

 

Hamsunsenteret Hamarøy, Steven Holl og
​LY arkitekter, foto J.Havran

Den tverrdepartementale rapporten Arkitektur.nå (2009) har følgende visjon for den nasjonale og lokale arkitekturpolitikken i Norge:

"God arkitektur skal bidra til høy livskvalitet og gi attraktive, funksjonelle
og universelt utformede byggverk o​g omgivelser. God arkitektur skal uttrykke felles kultur og identitet. Arkitekturen skal bidra til velferd, bærekraft og verdiskaping, og inspirere til å bevare og berike. Arkitekturpolitikken skal innrettes mot helhet og sammenheng i våre fysiske omgivelser".

 

Regjeringens arkitekturpolitikk definerer 6 innsatsområder:

 • Miljø- og energivennlige løsninger skal prege arkitekturen
 • Byer og tettsteder skal utvikles med arkitektur av god kvalitet
 • Staten skal ivareta kulturmiljø og bygningsarv
 • Kunnskap, kompetanse og formidling skal løfte arkitekturen
 • Staten skal være et forbilde
 • Norsk arkitektur skal være synlig internasjonalt.

 

I oppfølgerrapporten Status nå (2010) heter det: 

 • Norske kommuner må utvikle lokal arkitekturpolitikk

Det kommunale plansystemet skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver. Arkitektur kan brukes bevisst som målrettet redskap for samfunnsutviklingen lokalt forutsatt at arkitektur som fagtema får strategisk innpass til flere politikkområder og ulike plannivå og -program. Utvikling av kommunale planstrategier styrker det tidlige arbeidet med planprosessen der hensyn til estetikk kan integreres.

Planstrategien bør inneholde:

 • Redegjørelse for utviklingstrekk og utfordringer knyttet til samfunnsutvikling og miljø og klargjøre arkitekturens betydning for disse
 • Drøfting av hovedtrekkene i en langsiktig arealstrategi - herunder prinsipper for romlig og arkitektonisk/estetisk utvikling: lokalisering, bebyggelsesmønster, tetthet og formkrav til offentlige rom
 • Vurdering av sektorenes planbehov 
 • Vurdering av prioriterte planoppgaver og behovet for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 
 

Kompetanseheving

Arbeidet med en planstrategi er en anledning for politikere og administrasjon til å lære mer om arkitektur i sammenheng med planlegging. Kvalitet i de bygde omgivelser er en faktor som er med å skape trivsel og identifikasjon med stedet og en stabil bosetting. Å satse på kvalitet er et budskap og signal i forhold til andre. God arkitektur og god utforming av gater og plasser gjør stedet mer konkurransedyktig.

Følgende skal være retningsgivende for utarbeiding av forslag til strategi: Lover, forskrifter, rikspolitiske bestemmelser, regional planstrategi, kommuneplanens samfunnsdel, kommuneplanens arealdel, kommuneplandeler, gjeldende reguleringsplaner og politiske føringer.

Synspunkter fra statlige og regionale organer, nabokommuner og befolkning på vurderingene og prioriteringene i strategien bør være kjent når kommunestyret fatter sitt vedtak. Det vil gi en bred forankring av strategien og statlige og regionale myndigheter får muligheten til å spille inn sine behov for kommunale planavklaringer i perioden.

Henvisninger til plan- og bygningsloven

 § 10-1. Kommunal planstrategi

Lovkommentar til plandelen i ny plan- og bygningslov

 

 

Nasjonale veiledere 

​​  ​​

Visjon:

"God arkitektur og byggjeskikk skal prege all bygging" (s. ....Meld. St. 28 Gode bygg for eit betre samfunn).

Kommunal planstrategi

KS: Inspirasjonshefte om kommunale planstrategier​
 

​Eksempler

   Nyttige eksempler med tanke på å lage en kommunal planstrategi

Andre virkemidler

   ​Myndigheter på ulike nivå utvikler verktøy og virkemidler for å fremme kompetanse, nytenking og motivasjon​​