Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
Hjelp
Medvirkning

Medvirkning

 Medvirkning

Planleggingen skal bidra til å utvikle et samfunn som tar vare på viktige felles verdier og grunnleggende levevilkår for ulike grupper innenfor rammene av en bærekraftig utvikling. I planprosessene blir det lagt vekt på en åpen holdning, innsyn og medvirkning (§1). Medvirkning skal være en reell mulighet til å påvirke den fysiske og sosiale utviklingen og omgivelsenes rom og form i retning av mer brukervennlighet.

 

Lovens krav om medvirkning er et virkemiddel som skal gi et best mulig utgangspunkt og grunnlag for å planlegge og utvikle byene og stedenes attraksjonsverdi og identitet. Funksjonelle og visuelle kvaliteter i vårt bygde miljø kan gjøres til tema i de demokratiske prosessene som skal bidra til å påvirke omgivelsene.

Om medvirkning i kommuneplan og reguleringsplan heter det:


”Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private. Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å del​ta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte” (pbl § 5.1).

 
 

Hvorfor medvirkning?

   • bidrar til at innspill og forslag blir hørt
   • fremmer kreativitet i planleggingen og gjør planene bedre
   • bidrar til å redusere potensielle konflikter
   • skaper forståelse for at det er ulike interesser i en planprosess
   • forankrer planene hos dem som blir påvirket og fører til større oppslutning om planene
   • gir politikere et best mulig beslutningsgrunnlag
   • letter den politiske beslutningsprosessen 

 

Sokndal, Slow City, foto Husbanken

Loven har noen minstekrav: Varsling og offentlig høring. I enkelte prosesser kan det være mest hensiktsmessig å bare følge minstekravet og i andre kan aktiv medvirkning være helt nødvendig for å skape en god planprosess. 

Det er hensiktsmessig å legge opp til at hovedtyngden i medvirkningsopplegget skjer tidlig i planprosessen da mulighetene for konstruktive innspill og dialog er størst.

 

Medvirkning - ulike tilnærminger avhengig av nivå:

 • Kommunal planstrategi - skal gjøres offentlig i minst 30 dager før kommunestyrets behandling. Kommunen bør vurdere om det er behov for medvirkning og allmenn debatt ut over dette, men loven setter ingen krav. § 10-1 andre ledd.
 • Planprogram -for kommuneplanen og delplaner er det krav til at planprogrammet sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn (ofte 6 uker). Planprogrammet skal beskrive opplegg for medvirkning. § 4-1
 • Kommeplanens samfunnsdel og handlingsdel - kommunal planprosess med et ansvar for aktiv medvirkning, deltagelse og offentlig debatt. Folk kan påvirke planinnhold.  
 • Kommuneplanens arealdel - kommunal planprosess med et ansvar for aktiv medvirkning. Folk kan påvirke planinnhold. 
 • Kommunedelplaner/temaplaner - kommunal planprosess med et ansvar for aktiv medvirkning. Folk kan påvirke planinnhold.
 • Områdeplan- Berørte parter. Kan også legges opp som planprosess med aktiv medvirkning. Folk kan komme med innspill til planforslag.
 • Detaljplan -Berørte parter, kan i noen tilfelle være aktiv medvirkning.

 

Medvirkningsmodeller som har ulike bruksformål og egenskaper:

 • SWOT analyser
 • Fremtidsverksteder
 • Idedugnader
 • Kafedialoger
 • Åpne rom teknologi
 • Fokusgruppeintervju
 • Scenario/framtidsprosesser

Henvisninger til plan- og bygningsloven, plandelen

 


​Nasjonale veiledere 

St.meld.nr.29 regional planlegging og ​arealpolitikk (2.2.3 Demokrafi og medvirkning med vekt på Lokal Agenda 21)

Rundskriv t-2/09, Ikraftsetting
av ny plandel i plan- og
bygningslov, Miljøverndepartementet

T - 1490 Utarbeiding av
reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven

​ ​