Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
Hjelp
Hensyn-til-barn

Hensyn til barn

 Hensyn til barn og unge

Myndighetene ønsker å styrke ivaretakelsen av hensyn til barn og unges oppvekstsvilkår, ved bl.a. å styrke fokus på dette området innen kommunal planlegging. "Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstsvilkår og estetisk utforming av omgivelsene (§1).

 

Barnas by i Sandnes, foto Sidsel Haugen

 Plan- og bygningsetaten, Kulturetaten og Skoleetaten skal bidra til å involvere barn og unge lokalt for å styrke deres mulighet til å prege oppvekstmiljøet. Dette er et arbeid som også inkluderer estetisk utforming, arkitektur og design. 

Det er et mål å oppnå god kontakt mellom de ulike aktørene som har ansvar for de offentlige rom barn og unge er brukere av og ferdes i. Medvirkning, samspill lokalt og "barnetråkk" kan gi nødvendig kunnskap om barns omgivelser.

Rikspolitiske retningslinjer:

  • Barn og unge har rett til å delta og si sin mening ved utarbeiding av planer som angår dem
  • Utearealer som brukes av barn og unge, skal være sikret mot forurensning, støy, trafikk- og helsefare
  • Barn og unge har krav på fullverdig erstatningsareal dersom lekearealene deres nedbygges
 
 

De fleste kommunene har utnevnt en barnerepresentant, men i en del kommuner er ordningen lite kjent. Barnerepresentanten skal se til at planer som kommunen vedtar, ikke er i strid med barn og unges interesser. Barnerepresentanten har tale- og forslagsrett når planu​tvalget utarbeider og behandler forslag til planer. Kommunen skal vurdere hvilke konsekvenser planer med for eksempel store nye utbygginger, har for oppvekstmiljøet. Kvalitet og størrelse på områder og anlegg som brukes av barn og unge skal sikres gjennom retningslinjer og bestemmelser.

Nasjonale veiledere

Barn og unge og p​lanlegging
etter plan- og bygningsloven

T-2/08 Om barn og planlegging,
Rikspolitiske retningslinjer
(inne i denne ligger Barn
og arealplanlegging)

T-2/09 Rundskriv

​​​​