Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
Hjelp
Universell-utforming

Universell utforming

 ​Universell utforming

Universell utforming er tatt inn i lovens formålsparagraf. Universell utforming handler om å skape brukervennlighet relatert til bruksting, arkitektur og omgivelser. Detaljerte krav kan føre til at prosjekteringen blir løsrevet fra en helhetstenkning.  Derfor bør det legges særlig vekt på å balansere alle elementene og kombinere tilgjengelighet med estetikk. 

Inngangsparti papirbredden Drammen, LPO arkitekter

Norsk standard NS 11001-2:2009, om universell utforming av 

byggverk, definerer begrepet universell utforming på følgende måte: ”Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing​ og en spesiell utforming”.    

Det finnes flere forskjellige definisjoner av begrepet universell utforming. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (Lov om diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne) setter krav
til generell tilrettelegging (universell utforming) av all virksomhet som er rettet mot allmennheten.

 

 

Dagens lovverk innebærer at alle nye bygninger, anlegg og uteområder rettet mot allmennheten herunder arbeids- og publikumsbygg skal tilfredsstille kravene til universell utforming (pbl § 1, teknisk forskrift). 

 

 

DiBK - siste oppdateringer av byggereglene når det gjelder universell utforming Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler.

 

 

 

 

Arkitektur og byggeskikk

Hvis universell utforming ikke designes både i forhold til byggverket og miljøet som helhet kan slike innretninger fremstå som lite tilpasset. "Visuelle kvaliteter kan ikke reduseres for å sikre universell utforming. Løsninger i forhold til universell utforming kan heller ikke gjøres dårligere av hensyn til utseendet". 


​Henvisning til lovverket​