Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
Hjelp

Nasjonale mål

 Nasjonale mål

 

Nasjonale mål er nedfelt i plan- og bygningsloven formålsparagraf, § 1, og i stortingsmeldinger. De nasjonale målene og forventningene skal følges opp i arbeidet med planstrategiene og bidra til at planleggingen i fylker og kommuner tar opp viktige utfordringer i samfunnsutviklingen. Forventningene skal også legges til grunn for utarbeidelse av planer i fylkene og kommunene. For å få til integrerte løsninger og for å fremme en god samfunnsutvikling er det viktig å se hovedmålene i sammenheng og sidestilte i betydning.​

Torget på Os, foto​ Husbanken​​

Hovedmålene er gjengitt her:

 • Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den
  enkelte, samfunnet og framti​dige generasjoner.
 • Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser.
 • Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak. Det enkelte tiltak skal utføres forsvarlig.
 • Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives.
 • Prinsippet om universell utforming skal ivar​etas i planleggingen
  og kravene til det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder
  hensynet til barn og unges oppvekstsvilkår og estetisk utforming
  av omgivelsene (pbl § 1).

 

Nasjonale forventninger

§ 6-1. Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging: "For å fremme en bærekraftig utvikling skal Kongen hvert fjerde år utarbeide et dokument med nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Dette skal følges opp i planleggingen etter denne lov og legges til grunn for statens deltaking".

 

Nasjonale veiledere


T -1497 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging

Fra nasjo​nale forventninger:

"Byer og tettsteder skal gi muligheter for sosial og fysisk utfoldelse og ​samfunnsdeltakelse for alle befolkningsgrupper. Samtidig som områder fortettes, er det viktig å bevare utearealer med tilstrekkelig størrelse og kvalitet der folk bor."

"Fortetting med kvalitet der hensyn til historie, kulturmiljø, estetikk og funksjonelle behov ivaretas, er en forutsetning for god by- og tettstedsutvikling. Eldre bebyggelse gir muligheter for å utvikle unike og attraktive boliger gjennom fortetting og transformasjon, ofte i kombinasjon med ny arkitektur. I møtet mellom gammelt og nytt ligger spennende utviklingsmuligheter, samtidig som det er viktig å sikre kvalitet både i eldre og ny bebyggelse." (s. 17-18)​​​​​