Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
Hjelp

Andre virkemidler

 Andre virkemidler

Lover og forskrifter er de viktigste virkemidlene vi har for å forme bygg med god kvalitet og skape bebyggelse som forholder seg til omgivelsene. Myndigheter på ulike nivå utvikler verktøy og virkemidler for å fremme kompetanse, nytenking og motivasjon.

Kommunen har et særlig ansvar for å utvikle god byggeskikk. God arkitektur og god stedsforming bidrar til å gi identitet, stolthet og tilhørighet til hjemstedet. Dette handler for en stor grad om bevissthet, god p​lanlegging og kompetanse for å få til helhet og sammenheng.

Statlige virkemidler​

Staten ved departementer og underetater deler ut priser som skal bidra til økt fokus på kvalitet i de by​gde omgivelser. Prisene retter oppmerksomhet mot enkeltbyggverk og hele miljø og fremhever disse som forbilder og eksempler på de overordnede målene staten har.

 

Arkitekturpriser og byggeskikkpriser som virkemiddel

Ofte er arkitekturprisene bygningsrelatert, med mindre fokus på sammenheng med annen bebyggelse. Arkitekturpriser kjennetegnes av at de først og fremst hedrer arkitektens fagkompetanse. Slike priser gir stor prestisje og får frem den samfunnsmessige og faglige betydningen av å utvikle design og arkitektur på estetisk høyt nivå. Alle byggverk skyldes en bestilling, har et program og tilhører et sted. Prisene hedrer dermed indirekte også kvalitetsbevisste oppdragsgivere. Norsk arkitektur har de seneste år fått mye internasjonal oppmerksomhet.  

 
Houens Fonds diplom
Houens Fonds Diplom har en ubrutt tradisjon siden 1902 og tildeles i samarbeide mellom Kulturdepartementet og NAL.  Prisen utdeles med ujevne mellomrom, senest i 2008.  Den gang var det Mortensrud kirke, Norges Varemesse, Terminalbygget Gardermoen, Ivar Aasen-tunet og Biblioteket i Alexandria som ble belønnet.  Også i år er de utvalgte byggene ”fremragende, selvstendige og arkitektonisk gjennomførte arbeider”, slik fondets statutter forutsetter.

 

Norsk Forms priser Prisene deles ut til designere og arkitekter hvert år. Norsk Form deler ut Jacob-prisen, hedersprisen og Norsk Forms pris til unge designere og arkitekter.   

Statens designkonkurranse  Design er et viktig verktøy for samfunnsutvikling. Norsk Form satser på brukerorienterte designprosesser til beste for fellesskapet. Vi bruker Statens designkonkurranse som et verktøy for å bedre offentlige tjenester og produkter

 

 

Byggeskikkpriser er et virkemiddel som tydeliggjør estetikkens betydning for organisering og utforming av hverdagsomgivelsene. Arkitektur må være brukervennlig og fremheve sammenhenger i tid og rom. Byggeprosessen og aktørenes ambisjoner om høy kvalitet blir gjerne hedret ettersom en bevissthet om at er viktig i alle ledd for et godt sluttresultat. Statuttene for de statlige prisene er veiledende for lokalt igangsatte priser.  

 

Statens Byggeskikkpris er Kommunal- og regionaldepartementets hederspris som deles ut årlig til byggverk og bygde omgivelser som gjennom utførelse, materialbruk utforming og samspill med sted og miljø kan bidra til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk. Prisen har eksistert siden 1983 og det er Husbanken som er sekretariat for prisen.

Statens pris for attraktiv stad Kåringen skal fremheve og hedre kommuner og/eller andre aktører som har vist vilje og evne til å skape et levende og attraktivt sted for å bo, arbeide, drive næring og besøke. Kåringen skal bidra til å løfte fram forbilder som kan inspirere andre til innsats. Kommunal- og regionaldepartementet deler ut prisen.

Statens bymiljøpris skal inspirere til en mer bærekraftig by- og stedsutvikling og miljøvennlig praksis. Prisen skal fremheve og belønne nyskapende tiltak, strategier og samarbeidsformer som fremmer bedre miljø, helse og levekår i byer og tettsteder, som reduserer areal- og energiforbruk og legger til rette for miljøvennlig transport. Målgruppen for prisen er kommuner som tar en ledende rolle for byutvikling og forbedring av bymiljøet i samarbeid eller partnerskap med andre aktører gjennom planlegging, gjennomføring og praksis. Aktører kan være ulike parter innen offentlig politikk og forvaltning, næringslivet eller frivillige organisasjoner. Miljøverndepartementet deler ut prisen.

Vakre vegers pris er en prestisjetung pris for veganlegg med gode estetiske kvaliteter tilpasset omgivelsene som deles ut hvert 2. år. Det kan være veger, gater, bruer, tunneler eller tilhørende anlegg og utstyr. Anlegget må være en del av det offentlige vegnettet.

 

Statens strategier for egne ansvarsområder

Statens vegvesens arkitekturstrategi Vegdirektøren besluttet i januar 2012 en intern strategi for å fremme god arkitektur. Den konkretiserer hva etaten har ansvar for og hvordan vi skal jobbe for å sikre god kvalitet på arkitekturen vi skaper. Strategien gjelder for perioden 2012 – 2015.

 

Statsbygg -morgendagens kulturminner  , Statsbyggs arkitekturstrategi- anskaffelser

 

Statlige program som virkemiddel

Statlige program er et virkemiddel for blant annet å fremskaffe kunnskap om hvordan bærekraftig byggeskikk, estetisk kvalitet og attraktivitet utvikles lokalt. Programfokus og -profil endrer seg i takt med endrede samfunnsmål og problemstillinger ( Se stedsutvikling.no vedrørende tidligere program). Deltagelse i et statlige program gir betydelige økonomiske og faglige fordeler for den enkelte kommune som til gjengjeld blant annet forplikter seg til å utvise gjennomføringsevne og politisk styring.  

 

 

Boligetablering i distriktene Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) lanserer en treårig satsing for å bidra i utviklingen av attraktive lokalsamfunn i distriktene gjennom å stimulere til økt tilbud av ulike typer boliger. Ei ny tilskuddsordning er etablert som et viktig ledd i satsinga. Av 82 søknader er det plukket ut 12 kommuner i det distriktspolitiske virkeområdet som får delta i satsinga. Tilskuddsmidlene vil være forbeholdt disse kommunene.  Husbanken drifter programmet for KRD. 
 

 

Bolyst 2012   Hovedmålet med Bolystprogrammet er at kommuner innenfor det distriktspolitiske virkeområdet skal bli mer attraktive å bo i og flytte til. Programmet skal støtte opp om lokale, regionale og nasjonale pilotprosjekt som skal fremme attraktive  lokalsamfunn, og som har stor overføringsverdi for andre som driver denne typen arbeid. Programmet skal samle og formidle kunnskap fra pilotprosjekter om hva som bidrar til attraktive lokalsamfunn. Programmet drives av KRD.

 

Bygg 21 Regjeringa vil invitere byggjenæringa og andre sentrale aktørar til eit breitt samarbeid for å utvikle ei kunnskapsbasert byggjenæring og auke kompetansen og gjennomføringsevna i alle ledd i næringa. Dette samarbeidsprosjektet får tittelen Bygg21. Bygg21 skal med bakgrunn i dei måla som er sette for bygningspolitikken, greie ut og føreslå tiltak for å betre kompetansen og gjennomføringsevna i byggjenæringa. Bygg21 skal utarbeide strategiar og tiltak for:

     • FoU og innovasjon

     • utdanning og kompetanseutvikling​

     • formidling av kunnskap og erfaringar

Dei tre innsatsområda er nærare omtalte i kapittel 3.4–3.6. Kommunal- og regionaldepartementet vil ha ansvaret for å setje i gang Bygg21 og for å samordne satsinga med andre departement.

 
 

framtidens_logo.jpg Fremtidens byer er et samarbeid mellom staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene – og gjøre byene bedre å bo i. Byer er nå hjem til halvparten av verdens befolkning. Byene er allerede den desidert største forbrukeren av energi og står for 80 prosent av alle utslipp av drivhusgasser i verden. I Norge bor opp mot 80 prosent av befolkningen i byer og tettsteder. Hvis byene klarer å redusere sine utslipp, vil det med andre ord utgjøre en stor forskjell. Programmet drives av Miljøverndepartementet.   

 

 


FutureBuilt   er et tiårig program med en visjon om å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet. Målet er å realisere en rekke forbildeprosjekter - både byområder og enkeltbygg - med lavest mulig klimagassutslipp, og som samtidig bidrar til et godt bymiljø. Kvalitetskriteriene i FutureBuilt setter høye mål for forbildeprosjektene. På kort sikt skal det realiseres prosjekter med 50 prosent reduksjon av klimagassutslipp fra transport, stasjonær energibruk og materialbruk sammenliknet med dagens praksis. Ambisjonsnivået heves i årene framover. FutureBuilt ønsker nye prosjekter. Samarbeidspartnerne bak FutureBuilt er Oslo kommune, Drammen kommune, Bærum kommune, Husbanken, Enova, Grønn Byggallianse, MD, Direktoratet for Byggkvalitet, Norske arkitekters landsforbund og Transnova.

 

 

Gror​uddalsatsingen 2007-2016 E t samarbeid mellom staten og Oslo kommune. Andre områdeløftbyer er .....i Bergen og .......

 

 

topDarkHus.gif LUK Lokal samfunnsutvikling i kommunene er et program som skal få flere kommuner til å satse for å gjøre lokalsamfunnene mer attraktive. Kommunene er fundamentet i folkestyret. Målet er å styrke kommunene som samfunnsutviklingsaktører. De har mulighet til å påvirke, og de har en nøkkelrolle for å utvikle attraktive lokalsamfunn. Programmet drives av KMD.

 

 

 

Kunnskapsportaler som virkemidler

 

Bygg for alle nettsted med informasjon om tilgjengelighet i offentlige bygg på en strukturert måte. Byggene finner du frem ved å skrive hele eller deler av navnet på bygget du ønsker å finne i fritekstsøkefeltet. Foreløpig er det kun bygninger som forvaltes av Statsbygg som ligger inne.

 
 
 
 
   

Bygg og bevar: Bygg og Bevar skal arbeide for et sunt og stort marked for restaurering og rehabilitering av eldre bygg. En viktig målsetting er å heve kompetansen og interessen for tradisjonell byggekultur og formidle lokal egenart og byggeskikk. Prosjektet Bygg og Bevar er en oppfølging av St.meld. nr. 16 (2004-2005) Leve med kulturminner og St. meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand. Grunnfinansieringen av Bygg og Bevar er gitt av Miljøverndepartementet.

 

 

Husbanken.no  er en kunnskapsportal med oversikter og nyttige verktøy innen blant annet 1) Miljø og energi, 2) Universell utforming ,3) Boligsosial planlegging 4) Byggeskikk og Forbildedatabasen i Husbanken som er lenket opp til NAL`s forbildedatabase

 

 

Klimagassregnskap.no  En gratis web-basert modell for klimagassberegninger for bygg og byggeprosjekter. Modellen gir muligheten til å beregne byggets klimaspor eller karbonfotavtrykk, en livsløpsberegning. Styrken til modellen er det helhetlige perspektivet der bygget er satt som sentrum for beregningene. Opprett brukerkonto, logg deg inn og få tilgang til beregningsdelen.

 

Klimatilpasning.no Miljøverndepartementet. Klimaet er i endring, og vi må tilpasse oss til disse endringene. I løpet av de siste par årene har det kommet mye ny kunnskap om klimatilpasning fra forskning, statlig forvaltning og kommuner. Denne nettportalen har som mål å samle aktuell kunnskap og informasjon om klimatilpasning på ett sted.

 

 

 

 

Miljøkommune.no Miljøkommune.no er et hjelpemiddel for kommunal saksbehandling innen planlegging, naturforvaltning, forurensing, kulturminner og kart. Nettsiden bygges ut med innhold fram til 2014. Miljøkommune.no er et hjelpemiddel for kommunal saksbehandling innen planlegging, naturforvaltning, forurensing, kulturminner og kart.
Nettsiden bygges ut med innhold fram til 2014.


 

 

Kunnskap, kompetanseutvikling, formidling av forbildeprosjekter Arkitekturfaget er omfattende, og endringer i samfunnet og byggebransjen krever at arkitekter stadig tilegner seg og oppdaterer sin kunnskap. Også de ulike byggeoppgavene innebærer stadig utvidelse av arkitekters kompetansefelt. NAL arbeider for å bygge opp kunnskap og endre arkitektenes praksis mot en mer miljøvennlig og energieffektiv omgivelsesproduksjon ved kunnskapsformidling og utvikling av forbildeprosjekter. NAL har utarbeidet en boligpolitisk plattform som peker på sentrale utfordringer i dagens system. NAL formidler også kunnskap om Universell utforming.

 

 

Livskraftige kommuner Dette var et statlig program tuftet på et samarbeid mellom Miljøverndepartementet og Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS). Programmet ble avsluttet i 2010. Portalen eksisterer fortsatt og inneholder statistikkverktøy, kartverktøy og et eget publiseringsverktøy for kommuner for å lage, vedlikeholde og formidle status og utvikling på Miljø -og samfunnsutvikling og tema. 

 


 

Stedsutvikling.no Portalen er utviklet av Miljøverndepartementet i samarbeid med deltakerne i Forum for stedsutvikling og  fylkeskommunene . Forum for stedsutvikling er et nasjonalt, faglig samarbeidsorgan for statlige institusjoner som arbeider med by- og stedsutvikling.

 

 

Kompetansemiljø som virkemiddel

 

Bygg og bevar: Bygg og Bevar skal arbeide for et sunt og stort marked for restaurering og rehabilitering av eldre bygg. En viktig målsetting er å heve kompetansen og interessen for tradisjonell byggekultur og formidle lokal egenart og byggeskikk. Prosjektet Bygg og Bevar er en oppfølging av St.meld. nr. 16 (2004-2005) Leve med kulturminner og St. meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand. Grunnfinansieringen av Bygg og Bevar er gitt av Miljøverndepartementet.

 

  

Deltasenteret  skal samarbeide med departementene og forvaltningen på alle nivåer, fagmiljøer, forskningsmiljøer, næringsliv og brukerorganisasjoner. Det er et mål for senterets arbeid at det oppfattes støttende for aktørene. Et annet mål er å formidle resultater slik at en påvirker myndigheter og beslutningstakere til å endre praksis der det er nødvendig. I et bredt samarbeid med relevante miljøer vil Deltasenteret arbeide for et samfunn som i så stor grad som mulig integrerer prinsippene om universell utforming og brukskvalitet i utforming av omgivelser og produkter. Deltasenteret skal på et faglig selvstendig grunnlag bl.a.: Identifisere funksjonshem-mende barrierer og vise hvordan disse kan reduseres eller fjernes og h indre at nye barrierer oppstår.


 

DiBK -kontinuerlig oppdateringer av loven  Direktoratet for byggkvalitet er sentral bygningsmyndighet, mens kommunen er den lokale bygningsmyndigheten. Direktoratet vurderer derfor ikke konkrete byggesaker eller konkrete løsninger. Privatpersoner som trenger veiledning bør kontakte kommunen som er ansvarlig for byggesaken. Klageinstans for kommunens saksbehandling er Fylkesmannen. Dersom man trenger råd om tekniske løsninger eller juridisk bistand, bør man kontakte bygningsteknisk konsulent  eller advokat. 

 

 

                                     

Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) arbeider hovedsakelig med å hente inn, systematisere og formidle kunnskap og erfaringer om lokale utviklingstiltak. Vi støtter og rettleier lokale initiativ og aktører i kommunene. Samstundes er vi også med på å styrke og bygge opp under kompetansen til fylkeskommunene og andre aktører som også er støttespillere for lokal samfunnsutvikling. Senteret har også en rolle som kompetanseorgan, rådgiver og bidragsyter overfor nasjonale, regionale og lokale styresmakter.

 

 

 DogA Norsk Design- og Arkitektursenter  er etablert av Norsk Form og Norsk Designråd og åpnet for publikum 3. februar 2005. Senteret tilbyr skiftende design- og arkitekturutstillinger, debatter, seminarer og annet fagprogram, aktiviteter for barn, utleiemuligheter, butikk og kafé. DogA skal fremme forståelse, kunnskap om og bruk av design og arkitektur ut fra et næringsmessig og samfunnsmessig perspektiv. Stiftelsen skal fremme kvalitet og nytenking ved bruk av design og arkitektur for utvikling av omgivelser, produkter og tjenester. Den skal stimulere til innovasjon og effektivisering og øke verdiskapingen i norsk næringsliv og offentlig sektor.

 

 

SINTEFByggforsk Universell utforming Det er en målsetting at de fysiske omgivelser skal planlegges og utformes slik at de fungerer best mulig for den enkelte og samfunnet som helhet. Vi har mange eksempler på at våre fysiske omgivelser og bygninger ikke er utformet med tilstrekkelig omtanke. Dette gir konsekvenser i hverdagen for den enkelte. Eksempler på dette er trapper og kanter som gjør bygninger utilgjengelige for en rullestolbruker. Omgivelser som er vanskelige og forstå og finne frem i for dem som skal bruke dem eller områder planlagt for bilbruk med lange avstander som gjør det vanskelig å komme fram til fots.

 

Økonomiske virkemidler, kvalitet i omgivelser og bygg

Kompetansetilskudd miljøvennlige og universelt utformede boliger, bygg og uteområder

Tilskuddet skal bidra til flere miljøvennlige og universelt utformede boliger, bygg og uteom-råder, og til å heve kompetansen om bærekraftige kvaliteter. Tilskudd kan gis til: a)  kunnskapsutvikling, støtte til forsøksprosjekter og formidling av informasjon om energibruk og miljø- og klimavennlige løsninger i boliger og bygg b)kunnskapsutvikling, støtte til forsøksprosjekter og formidling av informasjon om universell utforming, tilgjengelighet og brukbarhet i boliger, bygg og uteområder c)kunnskapsutvikling og formidling av informasjon om bærekraftig byggeskikk arkitektur og bomiljø. 


 

KORO Kunst i offentlege rom (KORO) forvaltar Statens tilskotsordning til kunst i kommunale og fylkeskommunale bygg. Statleg stønad til enkeltprosjekt i kommunar og fylke har som mål å medverke til kunst av høg kvalitet i offentlege miljø. Kommunar og fylkeskommunar kan søkje KORO om tilskot på grunnlag av eigne midlar til kunst. KORO kan gi tilsegn på inntil ein tredjedel av det totale kunstbudsjettet. Det kan gis tilskot til andre tiltak og kunstrelaterte prosjekt som vil auke forståinga for utvikling og bruk av kunst i offentlege rom.

 

 

Fagdag, kurs og utdannelse ved stat, underetater mm.

Samplan  - arrangeres i regi av: KS, Miljøverndepartementet, Kommunal- og regional-departementet, Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Forum for Kommunal Planlegging og Forum for Utdanning i Samfunnsplanlegging. Målgruppe: Personer med strategisk utviklings- eller planleggingsansvar. Samplan er et kurs for praktikere. Arbeids-givere som investerer i Samplan for sine ansatte, får tilbake medarbeidere med økt kunnskap, ulike metoder å spille på og god evne til å samarbeide ut over egen sektor. I tillegg blir deltakerne en del av et nettverk av utviklings- og planleggingsaktører på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.  

 

Erfaringsbasert master: Samspill og ledelse i by- og stedsutvikling     UMB starter opp med første del av masterstudiet med kurset «Samspill og ledelse i by- og stedsutvikling» høsten 2012. Det unike studiet er et tilbud til yrkesaktive med en høyere utdannelse fra før (min. bachelor), samt to års relevant yrkeserfaring. «Samspill og ledelse i by- og stedsutvikling» består av tre kursdeler, hver på 10 studiepoeng: Medvirkning og kontekstforståelse (starter høsten 2012) 2.  Aktører, roller og kreativ samforståelse  3 Urban design og kommunikativ praksis.  Kurset introduserer handlingsbasert metodikk, inkludert stedsanalyse og brukerperspektiver. Analyser av et nabolags eksisterende fortrinn, inkluderende beboer-deltakelse og medvirkning blir på denne måten en basis for innovativ prosjektering i by- og stedsutvikling. De tre kursene vil inngå i en framtidig erfaringsbasert mastergradsutdannelse «Innovativ by- og stedsutvikling» på 90 studiepoeng. Det er Universitetet for Miljø- og biovitenskap (UMB) på Ås, Husbanken og Drammen kommune som står bak studietilbudet.

 

 

Forum for stedsutvikling - et nasjonalt, faglig samarbeidsorgan for statlige institusjoner som arbeider med by- og stedsutvikling. Forumet er forankret i ulike tilnærminger til stedsutvikling, men med hovedvekt på byforming: By- og tettstedsforming, Sosiokulturell tilnærming, Trivsel og identitet, Næringsutvikling, Kulturøkonomisk tilnærming.

Hovedmål: Å styrke kommunenes kompetanse innen stedsutvikling for å bidra til attraktive og miljøvennlige byer og tettsteder i hele landet. I samarbeid med fylkeskommunene holder Forum for stedsutvikling holder fagdager rundt om i landet.  

 

 

Norsk Form Bylab   Bylab samler og deler praktiske erfaringer, tilbyr kunnskap og verktøy for lokale prosesser og arbeider for kvalitet, nytenkning og medvirkning i utviklingen av nærmiljøer, steder og byer. Bylab oppsøker kommuner i hele landet for å få bedre kunnskap om lokale utfordringer, politiske og planstrategiske valg de står ovenfor. Bylab ønsker flere kontakter i landets kommuner for å utveksle erfaringer innen de valgte temaområdene og for å finne potensielle nye prosjekter.

 

Regionale virkemidler  

Tettstedspris i Telemark fylkeskommune har som mål å motivere til aktiv lokal planlegging for helhetlig fysisk utvikling av kommunesentra (tettsteder og bygdesamfunn, bygningsmiljø, byggeskikk, møteplasser eller grøntareal). Prisen kan ikke tildeles en bygning. Prisen består av et spesielt kumlokk, og av en gavesjekk på 50 000 kr som skal øremerkes kunstnerisk utsmykking. Prisen kan økes med inntil kr. 100.000 dersom prisvinner stiller med tilsvarende beløp. Denne kreative oppdelingen av prisen motiverer til videre innsats.

 

 
 

Regionalt planforum § 5-3   I hver region bør det være et regionalt planforum. I planforumet skal statlige, regionale og kommunale interesser klarlegges og søkes samordnet i forbindelse med arbeidet med regionale og kommunale planer. Regional planmyndighet oppretter regionalt planforum. Statlige og regionale organer og kommuner som er berørt av den aktuelle sak, skal delta. Andre representanter for berørte interesser kan inviteres til å delta i planforumets møter. Regional planmyndighet har ansvar for planforumets ledelse og sekretariat.

 

 

Kommunale virkemidler

Marien_Lyst_Night_v1.jpg Oversikt over norske kommuner som har egen byggeskikkpris/arkitekturpris- Husbanken  Kommunen kan etablere sin egen byggeskikkpris som et tiltak og virkemiddel for å rette fokus på den estetiske kvaliteten i de bygde omgivelser. Kommunen tilrettelegger prisarbeidet og velger passende kriterier relatert til lokale utfordringer. Arbeidet med en byggeskikkpris/arkitekturpris har til hensikt å øke de lokale ambisjonene og sette søkelys på prosjekter og prosesser man ønsker flere av.   (sida er under revidering)

 

 
 
 
 Byggeskikkpris som virkemiddel - verktøy Husbanken Denne nettsiden gir eksempler på fremgangsmåter for å etablere en lokal byggeskikkpris som tiltak for å motivere og spre kunnskap om arkitektonisk kvalitet i det bygde miljø.

 

 

 

Holdningsskapende arbeid som 1."Gründer-camp": VGS og ungdomsskolen i regi av Ungt entreprenørskap 2. "Den kulturelle skolesekken": 8.klassinger, en dag med fokus på estetikk 3. Befaringer​​​​