Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
Hjelp
Boligbegrep

Boligbegrep

 Boligbegrep


Begrepsforklaringer og definisjoner tar utgangspunkt i vanlig ordbruk i lover, forskrifter, veiledere og forøvrig hyppig brukt fagterminologi som kan settes i forbindelse med estetikk og arkitektur og skjønnsutøvelsen i fagfeltet.

Begrepene er stort sett hentet fra Husbanken.no    

Altangangshus (eller svalgangshus): Boligblokker der de enkelte leilighetene har adkomst via åpne altaner eller svalganger. Innsyn og støy kan være et problem i slike bygg.

Atriumshuset: Organisert rundt et privat gårdsrom. Hvis atriumshuset er sammenbygd med flere i et større byggefelt kan det gå under betegnelse "teppebebyggelse".

Blokkbebyggelse: Betegnelse på bygninger som er mer enn to etasjer med 4 enheter eller mer. Det er en fellesbetegnelse på de fleste typene av store bolighus unntatt terrassehus (terrassert). Kjennetegnene på en boligblokk er at de er felles inngang(er) for flere boenheter/leiligheter og horisontale og oftest også vertikale naboskiller.

Bofellesskap: Gruppe boliger hvor privatenheten er forholdsvis selvstendig, med areal mellom 40 og 55 kvm. Privatenhetene har som oftest to rom som gir mulighet for en viss grad av selvstendig liv og husholdning, men privatenheten inneholder ikke alle boligens funksjoner slik at fellesskapsareal er nødvendig.

Bokollektiv: Gruppe boliger med noe mindre enheter enn ved bofellesskap (anbefalt mellom 30 og 40 kvm). De fleste aktivitetene vil foregå i fellesarealene.

Byvilla: Lavblokker i to eller tre etasjer med en oppgang (definisjon Byggforsk).

Eldrebolig: Boliger som er målgruppebestemt eldre ved kjøp eller tildeling.

Enebolig: Frittliggende bygning som er beregnet på én husstand.

Frittliggende blokkbebyggelse: Kan være som punkthus. stjerneblokk eller skiveblokk. Lameller er skiveblokker plassert tilnærmet parallelle i gruppe.

Høyblokk: Bygning med fire eller flere enheter og flere enn fire etasjer.

Kaldras: Fenomen som oppstår når oppvarmet luft blir nedkjølt av et vindu. Den nedkjølte luften vil trekke ned mot gulvet, gjøre det gulvkaldt og skape en opplevelse av trekk.

Kjedehus: To eller flere selvstendige boenheter som er bygget sammen med mellom bygg, ofte garasje eller bod.

Kvartal/Bygård/storgårdakvartal: En videreutvikling av atriumshuset, men her gir den mulighet til en tyngre bybebyggelse som kan romme flere mennesker. Det indre gårdsrommet er et felles uterom for alle beboerne. I storgårdskvartalet kan det også være mindre bygninger plassert inne i det store rommet som omsluttes av bygninger mot en eller flere gater i en bytstruktur.

Lameller: En gruppe med frittliggende avlange blokker/skiver med grøntarealer mellom seg. Hver enkelt blokk har flere innganger.

Lavblokk: Bygning med fire eller flere boenheter, inntil fire etasjer. Korsdelte firemannsboliger med felles adkomstkjerne i midten er den minste formen for blokk.

Mellomformer: Firemannsboligen betegnes av Byggforsk som en mellomform innenfor definisjonen av lavblokk; en boligblokk med to eller fire etasjer og minst fire leiligheter. Når disse er små, kan de komme inn under betegnelsen småhus. I Ullevål hageby er det som ser ut som et rekkehus i realiteten korsdelte firemannsboliger, med felles adkomstkjerne som er bygget sammen.

Midlertidige boliger: Studentboliger, internater, ungdomsboliger, flyktningeboliger og andre boliger for brukergrupper med et midlertidig boligbehov grunnet arbeidssituasjon, sosial eller økonomisk , (jf. HB 7.B.2).

Omsorgsbolig: En bolig som er tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede og fysisk tilrettelagt slik at beboere etter behov skal kunne motta heldøgns pleie og omsorg. Den enkelte bolig kan være utformet som selvstendig bolig eller som bofellesskap/bokollektiv.

Ordinær bolig: Bolig der det ikke er tatt spesielle hensyn til brukergrupper med spesielle behov. (NB: En ordinær bolig kan også være livsløpsbolig eller til og med universelt utformet dersom dette defineres som en fast (og ordinær) del av utformingen av boliger flest.

Permanent bolig: Bolig som er ment for varig opphold.

Punkthus: Kjennetegnes av at det er plassert frittliggende på tomt, med mer eller mindre rom rundt seg. En byvilla kan i likhet med enebolig-to og firemannsbolig være en variant av punkthuset.

Radon: Radon er en naturlig forekommende gass som siver gjennom berggrunnen og inn i boliger og bygg. Strålevernet anbefaler at radonnivåer holdes så lave som mulig i alle bygninger, og at tiltak alltid bør utføres når radonnivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m3. Videre anbefaler Strålevernet at radonnivåer alltid skal være lavere enn en maksimumsgrense på 200 Bq/m3   

Rekkehus: En bygning med tre eller flere selvstendige boenheter bygd i sammenhengende rekke med vertikal skillevegg mellom de enkelte boenhetene. Hver boenhet har egen inngang.

Sammenhengende blokkbebyggelse: Bygårder, leiegårder ofte som en del av kvartaler eller karreer i en bystruktur.

Selvstendig bolig: Bolig som innehar alle hovedfunksjoner som kjøkken, bad, soverom , oppholdsrom og bod.

Servicebolig: Bransjebegrep. Betegner boliger bygget for eldre med visse felles servicefunksjoner (utvidet vaktmestertjeneste). Boligen og service finansieres privat.

Småhus: Enebolig, to- til firemannsbolig, rekkehus, kjedehus og terrassehus til og med tre etasjer, jfr. NS 3457-3:2013.

Studentbolig: Rimelige utleieboliger til studenter og elever. Det stilles spesielle krav til areal (øvre arealgrense) og planløsning for studentboliger, jf. HB 7.B.2.

Terrasseblokk: En terrassert boligblokk hvor etasjene er avtrappet slik at det dannes terrasser i hver etasje på taket av leilighetene under. Terrasseblokk må ikke forveksles med terrassehus.

Terrassert bebyggelse: Bolighus i bratt terreng hvor bygningen føler helningen i terrenget. Det enkelte plan har terrengkontakt, men unntak av eventuelle toppetasjer.

Tett/lav bebyggelse: En fellesbetegnelse og kan bestå av flere grunntyper, det kan både være småhus, enebolig, to - firemannsbolig og rekkehus. Tett/lav begrepet er oppstått i Danmark og er å regne som synonymt med det norske begrepet for konsentrert småhusbebyggelse.

Uegnet bolig: Bolig som ikke er tilpasset den relevante brukergruppe

Ungdomsbolig: Bolig som er målgrupperettet ungdom ved kjøp eller tildeling.

50+boliger: Bransjebegrep. Boliger som er tilpasset behovet for de over 50 år. Boligen skal være på ett plan, ha heis og helst være sentralt plassert i en by/et tett-sted. (Kan oppfylle krav til livsløpsstandard, men ikke nødvendigvis.)​​