Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
Hjelp

Kommuneplanens arealdel

 Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel skal ta utgangspunkt i kommuneplanens overordnete retningslinjer for den fysiske, miljømessige, økonomiske, sosiale, kulturelle og estetiske utviklingen i kommunen.

Kommunen kan detaljere arealbruken i hele eller deler av planområdet. Det er opp til kommunen å bestemme detaljeringsgrad. For å være tilpasningsdyktige bør planene ikke være for detaljerte, men konkrete på overordnede, strukturerende formingsgrep.

Kommuneplanens arealdel omfatter plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med konsekvensutredning. Plankartet viser hovedformål for arealbruk og hensynssoner for bruk og vern av arealene. Planen kan vise underformål. Det kan knyttes generelle bestemmelser til planen og det kan knyttes bestemmelser til det enkelte arealformålet. Bestemmelser og/eller retningslinjer kan knyttes til hensynssonene. 

 

 ​

Kulturlandskap i Gudbrandsdalen, foto Husbanken
  • Grad av utnytting BYA
  • Forholdet til landskapet
  • Bygningshøyder og materialbruk
  • Krav om estetikk, krav til utforming av tiltak gjennom bestemmelser
  • Henvisning til lokal byggeskikkveileder, krav om dokumentasjon, bruke riktig plan/kunnskapsgrunnlag

 

Henvisninger til nasjonale veiledere

 

Kommuneplanens arealdel § 11-5

 
 
 
 
 

​​Eksempler

Eksempler med ulike tema til inspirasjon

Andre virkemidler

T-1491 Kommuneplanens arealdel

Veiledning til forskrift om kart,
stedfestet informasjon, arealformål
og digitalt planregister

Landskapsanalyse