Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
Hjelp
Deltagere

Deltagere

 Deltagere

Planmyndigheten skal gjennom hele planarbeidet sørge for åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i lokalsamfunnet og dialog med organiserte og uorganiserte interesser. Planmyndigheten skal tilstrebe størst mulig offentlighet og reell medvirkning i planprosessene

 

Enhver som fremmer planforslag skal legge til rette for medvirkning for alle berørte på mest mulig like vilkår. Det betyr at en legger til grunn universell utforming som strategi for inkludering i prosessen når man inviterer til medvirkning. Kommunen skal påse at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private. Det er den som fremmer planforslag som har ansvaret for å legge til rette for medvirkning. For reguleringsplaner som fremmes av private, eller av et annet offentlig organ enn planmyndigheten, vil det være denne forslagsstilleren som skal legge til rette for medvirkning. For andre planer vil det være planmyndighetens ansvar. Også i de tilfeller der andre enn planmyndigheten fremmer planer, skal kommunen som planmyndighet påse at det er lagt til rette for medvirkning.

I tillegg til medvirkning fra interesseorganisasjoner for funksjonshemmede, lokale brukerorganisasjoner og kommunale og fylkeskommunale råd for funksjonshemmede innebærer det ifølge plan- og bygningsloven medvirkning fra ”grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge” og ”grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte”. Dette innebærer representativ medvirkning i planprosesser og byggeprosesser med betydning for implementering av universell utforming i formingen av fysiske omgivelser.

 
 

Mennesker med nedsatt funksjonsevne

 • Kommunene er forpliktet gjennom lov til å opprette råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet er et samhandlings‐ og rådgivende organ for kommunen/fylkeskommunen i saker som angår funksjonshemmede.
 •  

Rådet skal ha anledning til å uttale seg om:  

 • Tiltak med funksjonshemmede som spesiell målgruppe

 • Allmenne tiltak og tjenester som også berører
  funksjonshemmede  

 • Kommunens ordinære budsjett- og planarbeid på ulike områder

 • I saker av prinsipiell interesse der rådet bør få uttale seg på det forberedende stadium av saksbehandlingen

 • Uttalelser i saker som kommunale organer legger frem for rådet informasjonsarbeid innad i kommunen, overfor organisasjoner, allmennheten osv.

 • Ta initiativ til å bedre samarbeid og samordning i saker av
  interesse for funksjonshemmede innen kommunen.

 

Henvisninger til lovverk og rundskriv           Lov om råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
 

Rundskriv A‐28/2007

Rundskriv A-28/2007 som PDF

  
 
 
 

Eldre mennesker  

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen, og skal ha til behandling alle saker som angår levekårene for eldre. Eldrerådet kan selv ta opp saker som angår eldre i kommunen.

Eldrerådet skal alltid ha anledning til å uttale seg om

 • Tiltak og planer i helse‐ og sosialsektoren som vedrører eldre
 • Saker som gjelder kommunens boligprogram, reguleringsplaner,
  samferdsels‐ og kommunikasjonsplaner og kulturelle tiltak.
   

Henvisninger til lovverk 

 
 
 
 
 

​Barn og unge  

 • I følge plan‐ og bygningsloven, har kommunene ansvar for å sørge
  for medvirkning fra de yngste. 

Barn og unge har rett til å uttale seg om:

 • Barn og unge har rett til å delta og si sin mening ved utarbeiding av planer som angår dem.
 • Utearealer som brukes av barn og unge, skal være sikret mot forurensing
  støy, trafikk‐ og helsefare.
 • Barn og unge har krav på fullverdig erstatningsareal dersom leke
  arealene deres nedbygges
 

Henvisninger til lovverk og rundskriv​

​​