Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
Hjelp
Boligplan

Boligplan og boligsosial planlegging

 Boligplan og boligsosial planlegging

 

Kommunen kan lage en boligplan som temaplan med forankring i kommuneplanen. Boligplanen er et verktøy for å konkretisere kommunens mål, tiltak og prioriteringer i boligarbeidet. Det bør fremgå av planen hvordan kommunen tilrettelegger for fortetting, transformasjon og valg av hensiktsmessige tomter og hvordan arbeidet skal utføres innen lovens rammer.

Ungdomsboliger på Nesodden, Code arkitekter.Foto Husbanken

Arkitektur og sosialt miljø er sentralt for hvordan folk opplever
et sted og får stadig større betydning for valg av bosted.
Derfor må det legges til rette for attraktive møteplasser, både
for barn og voksne og de med nedsatt funksjonsevne.

En boligplan med mål og tiltak for en avgrenset handlingsperiode kan ha en generell boligpolitisk del og en boligsosial del:

   • boliger til unge etablerende
   • boliger til seniorer
   • omsorgsboliger med behov for pleie
   • boliger for enslige husholdninger med forslag
    til ulike typer fellesløsninger/rom

En boligplan bør forankres i kommuneplanen og bygge på
vedtatte mål og tiltak i fagplaner som boligsosial handlingsplan, rusmiddelpolitisk plan m.fl.


 

Boligsosial planlegging

Boligsosial planlegging kan forstås som strategisk og planmessig boligsosialt arbeid, som integreres i kommunens øvrige planlegging etter plan- og bygningsloven. Formålet er å påvirke til at flere vanskeligstilte på boligmarkedet får egnede boliger.

 

Boligsosialt arbeid omfatter alle tiltak, virkemidler og tjenester som må til for at vanskeligstilte kan bosette seg og bli boende. Visjonen for boligpolitikken er at alle skal bo godt og trygt.

Betydningen av god helhetlig planlegging ble framhevet i St. nr. 23 Om boligpolitikken (2003-2004). Riksrevisjonens gjennomgang av tilbudet til vanskeligstilte på boligmarkedet, dokument 3:8 (2007-2008), understreker at det er kommunenes ansvar å skaffe boliger til vanskeligstilte innenfor de generelle rammevilkårene. Også andre  forskningsrapporter understøtter behovet for en helhetlig tilnærming til de boligpolitiske og boligsosiale utfordringer.

 

 


 

Suksesskriterier for det boligsosiale arbeidet

Regjeringens boligutvalg har i NOU 2011:15 "Rom for alle" vektlagt at kommunene gjør en stor og viktig innsats for å hjelpe flere til en trygg bosituasjon. Utvalget understreker at kravet til samordning, organisering og planlegging vil øke i årene fremover. Det utfordrer kommuner med boligsosiale utfordringer til å knytte mål og tiltak til arbeidet, og sikre at disse inngår som en integrert del av øvrig planverk. Utvalget framhever fem viktige suksessfaktorer for det boligsosiale arbeidet i kommunene:

 • Sa​​mordning

 • Forankring og eierskap

 • Overordnet strategi for det boligsosiale arbeidet

 • Boligsosial kompetanse

 • Økonomiske ressurser 

Når mennesker som har det vanskelig blir tildelt en bolig, er dette med på å påvirke hvordan de ser på seg selv og sitt liv, og hvordan andre oppfatter dem. De som selv ikke er i stand til å velge hvor og hvordan de vil bo, er tvunget til enten å avvise eller akseptere tilbudene de får fra hjelpeapparatet. Dette gir planleggere og arkitekter som utformer disse boligene et stort og viktig ansvar. Fysiske omgivelser kan ha mye å si for vanskeligstilte beboere

Eksempelhefte fra Husbanken beregner prosessarbeid og boligtyper beregnet vanskeligstilte: Endelig hjemme


 


 

Husbanken er et kompetansemiljø innen boligsosialt arbeid

Boligsosial planlegging, Husbanken

Områdeløft Husbanken


 

Meldinger

St.meld. nr.23 (2003-2004)
​Om boligpolitikken

NOU 2011:15 «Rom for alle»

Meld.St 28 (2011-2012) Gode bygg for eit betre samfunn- Ein framtidsretta bygningspolitikk

​​ ​​