Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
Hjelp
Klima--og-energiplan

Klima- og energiplan

 Klima- og energiplan

 

Loven slår fast at kommuner og fylker skal ta klimahensyn i sin planlegging. De skal også utarbeide planer som reduserer energibruk og transportbehov. Det er gitt statlige planretningslinjer for klima- og energiplanleggingen i kommunene.

 ​

 

Norges nordligste kyststripe, foto Husbanken

Retningslinjer gitt av Kongen 4. september 2009:

”Kommunene skal i sin kommuneplan eller i egen kommunedelplan innarbeide tiltak og virkemidler for å redusere utslippene av klimagasser og sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i tråd med denne retningslinjen. Planene bør bl.a. inneholde ambisiøse mål for utslippsreduksjoner, ambisiøse mål for mer effektiv energibruk i kommunal bygningsmasse og tiltak og virkemidler for å gjennomføre målene.”

 

Det er gitt statlige planretningslinjer for klima- og energiplanleggingen i kommunene. Klima og energiplaner:

  • Inneholder tiltak innenfor areal- og transportplanleggingen
  • Kan utarbeides som kommunedelplaner
  • Har en handlingsdel som sier hvordan tiltakene i planen skal følges opp, enten av kommunen, andre offentlige myndigheter eller private
  • Revideres årlig gjerne i tilknytning til budsjettprosessen
  • Hvilke føringer gis i klima- og energiplanen som har konsekvenser for byggeskikk og estetikk i våre omgivelser?
  • Mål om økt tetthet kan gå på bekostning av andre kvaliteter som solforhold og tilgang til grøntarealer
  • Konsekvenser for arealbruk og bebyggelsesstruktur? 

 

Husbankens nettside om miljø og energi

 

 

 

Nasjonale veiledere


 

Klimatilpasning Norge, veileder   

St. meld. nr. 26 Regjeringens
miljøpolitikk og rikets miljøtilstand

​​