Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
Hjelp

Planprogram

 Planprogram

I forhold til estetikk: Planprogrammet er ikke en plan, men et verktøy for den tidlige fasen av planarbeidet og skal tilpasses den konkrete plansituasjonen og planbehovet. ​Planprogram skal følge bestemmelsen for høring og offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart (§ 4-1).

Rammene gir kommunen reelle muligheter til å påvirke retningen i arbeidet og dermed ivareta estetikk også i denne tidlige fasen av arbeidet.

 

Planprogram skal utarbeides som grunnlag for alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger.   

 

 

 
 
 

Problemstillinger som vedrører estetikk relatert til planprogram:

Formålet med planarbeidet

 --> 

Sikre at formålet ivaretar attraktivitet, område-/stedsidentitet

Frister

 --> 

Fastsette frister og deltakere

Deltagere

 --> 

Kunnskapstilfang, få frem variasjon i perspektiv og roller som tjener arbeidet

Medvirkning

 --> 

Ulike nivå som kan påvirke utviklingen av en plan romlig og estetisk

Behov for utredning

 --> 

Bevisstgjøring og formidling. Egnet fremstilling for politikere og for medvirkning

Alternativ

 --> 

 

 

Henvisninger til plan- og bygningsloven


 Kommuneloven

 § 11-13 Utarbeiding av planprogram  § 4-1 Planprogram

 § 5-2 Bestemmelse for høring og offentlig ettersyn