Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
Hjelp

Estetisk utforming av omgivelsene

 Estetisk utforming av omgivelsene

Hver planprosess og hver enkelt byggesak krever en særskilt vurdering ut i fra de gitte forutsetninger, sted og brukere. Plan- og bygningsloven er det mest sentrale virkemiddelet for en estetisk styring. Det er viktig å innarbeide estetiske intensjoner på forskjellige nivå i planhierarkiet og sette krav til kvalitet i de fysiske omgivelser.

 

Det som bygges skal tåle å bli stående for de neste generasjonene. Med tanke på både klimavennlig energibruk og bo- og bymiljøet er det viktig å anvende materialer som eldes på en god måte. Det må velges en arkitektonisk utforming som avspeiler vår tid og som skaper varige kvaliteter. Menneskers behov for sammenheng, karakter og egenart vil alltid gjelde. Estetisk utforming og visuell kvalitet handler ikke bare om byggverket i seg selv, men også om helheten det inngår i, som bygningsmiljø med romkvaliteter og ordensprinsipper. Estetikk tar del i den kompleksitet som bidrar til å skape attraktive steder med innhold.

Bygningspolitikken skal medverke til god arkitektur og byggjeskikk:

"Det offentlege påverkar kvaliteten i dei bygde omgjevnadene ved å utvikle lovverk, normer og standardar, informere, gje rettleiing, premiere gode løysingar og ved at det offentlege er bestillar og eigar av ein stor eigedomsmasse. Krav til god arkitektonisk kvalitet er nedfelt i plan- og bygningslova. Det offentlege har ei viktig rolle i å fremje bygg av høg kvalitet og lage førebileteprosjekt som kan auke medvitet om kor viktig god arkitektur og byggjeskikk er" (Bygningsmeldingen 2011-2012 (Meld.St.nr 28)).

 

Kommunene har minst tre viktige arkitektur- og bygningspolitiske roller å fylle:

  • Rollen som utviklingsaktør og medspiller. Hvordan kommunen kan samordne ulike og egne forvaltningsområder i samspill med private aktører for å sikre helhetlige kommunale og regionale grep?
  • Rollen som plan- og byggesaksmyndighet. Hvordan kan kommunen utvikle sin praksis, slik at innsatsen fra de mange saksbehandlingsområder kan koordineres med sikte på helhetlige løsninger og høy kvalitet? Hvordan inngå utbyggingsavtaler som et sentralt virkemiddel for å sikre estetisk kvalitet?
  • Rollen som byggherre og byggeier. Hvordan kan kommunen utvikle egne interne prosedyrer for å bygge og forvalte kommunale bygg med høy og bærekraftig kvalitet på kostnadseffektive måter? Videre må denne byggingen også ses på som en viktig del av by og bygde utviklingen, og brukes bevist som virkemiddel i lokalsamfunnsutviklingen.

For å fylle disse rollene kreves kompetanse på alle nivå i kommunene og kommunikasjon mellom de ulike etatene. Byggesak er viktig for den praktiske arkitekturpolitikken, og byggesak bør styrkes. Det vil være viktig for alle kommuner å ha et godt samarbeid mellom en plan- og byggesaksavdeling.

Arkitekturpolitiske strategier skal være førende for arkitektur- og stedsutviklingen og forankres bredt i kommunens planarbeid. Hensikten med en lokal arkitekturpolitikk er å beskrive kommunens ambisjoner og å skape bevissthet om de fysiske omgivelsenes betydning for lokal utvikling.

 

Den Norske Opera og Ballet, Snøhetta. Foto juryen for SBP

 

Lag en strategi for kommunens arkitekturpolitikk supplert av nødvendige veiledere.