Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
Hjelp

Eksempler

 Eksempler

Eksempler til inspirasjon innen de ulike temaene i arbeidet med kommuneplanen og delplaner. Det kan enten dreie seg om grunnlagsmateriale som er egnet for å utføre gode plangrep, eller eksempler på byggemåter og formgivning som videreutvikler og fornyer byggeskikken.

 

Plangrunnlag, eksempler på registreringer​, stedsanalyser og byformanalyser

Analyse av Slemmestad- Industri og identitet

Byformanalyse Kvadraturen, Gamlebyen Oslo kommune

Byformanalyse Ålesund

Forslag til stedsutviklingsstrategi Slemmestad , Røyken kommune

Sentrumsanalyse med byformanalyse Skien

Stedsanalyse og sosiokulturell stedsanalyse Hjellum, Hamar kommune

Stedsanalyse Stavanger sentrum

 

Temakart basert på ulike analyser 

Temakart volumstudier for Hamar sentrum

ROS- analyser

ROS‐analyse ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet

Utredninger  for arealplaner der estetiske vurderinger inngår  

Boligutredning Rjukan

Bygninger og bygningsmiljø, vurdering av verneverdi til kommunedelplan for Slemmestad

Gatebruksplan og formingsveileder Hønefoss sentrum

Kartlegging: Alternative boformer i Østre Toten- utredning/rapport som grunnlag for plan

Kulturminnevurdering Rjukan, nominasjonsarbeid for Unescos verdensarvstatus, (Riksantikvaren og fylkeskommunen)

Marksikringsplan Ringerike , utført av Statens Vegvesen

Overvannsutredning Oslo kommune med veileder for utbyggere

Sentrumsutvikling med kulturminner som ressurs, Strømsø NIKU 

 

Arealplaner med vekt på/hensyn til byggeskikk og estetikk

Hamar kommuneplan, arealdelen 2011-2022: Vedlegg Bestemmelser om estetikk, arkitektur og byform

Hamar kommuneplan, arealdelen 2011-2020: Vedlegg Bestemmelser Skilt og reklame

Hordaland fylkeskommune, eksempel på disposisjon for bestemmelser

Kommuneplan for Fredrikstad 2011-2023 (høringsutkast) med byformingsstrategi

Kommuneplan for Rælingen kommune

 

Eksempler på planbeskrivelser

Estetikk, lokalt landskapsbilde, analyser av arealbruk, kulturminner (fra listen over)

 

Kartlegging av verdier i kulturlandskapet

 

Medvirkning

Barnetråkk i Slemmestad forarbeid for kommuneplanarbeidet

Drømmefabrikk Slemmestad, arbeidsbokmetode , Kart med barnetråkk i Slemmestad

Plansmie på Evje

Plansmie Gol på tvers  

 

Metoder og verktøy med relevans for medvirkningsprosesser

Barnetråkk Norsk Form har utviklet et digitalt verktøy hvor barn og unge lager kart som beskriver skoleveier, lekeområder, utrygge arealer og fremtidsønsker.

Bylab Norsk Form

Distriktssenteret

Helsedirektoratet  Brukermedvirkning

Husbankens lenkesamling til Byggforsk

Temaplaner

 

Klimatilpasset boligbebyggelse 

Bo i Nord utstillingen Tromsø (fra Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard)

Klimatilpasset boligområde - Fuglenesdalen i Hammerfest

 

Boligplan, boligsosial handlingsplan

Husbankens forbildedatabase - boligsosial

Husbanken utvikler et nettsted for boligsosial planlegging  

Oversikt over boligsosiale handlingsplaner Husbanken

Flere barnefamilier til sentrum? Eksemplet Kongsberg 

 

Kulturminner

Bygninger og bygningsmiljøer-vurdering av verneverdi Slemmestad

Kulturminnevurdering basert på DIVE analyse Tinn kommune

Registreringer gjort av bevaringsverdig område mht kulturvern, Rjukan i Tinn kommune

Stavanger kommunes kulturminneplan 2010-2025

 

Kultur

Mosaikk Skien

Mosaikk- byromsprosjekt Skien sentrum (pdf)

Stedsans, Grenland friteater i Porsgrunn

 

Næringsutvikling

Strategisk næringsplan for Midt-Telemark (Telemark fylkeskommune)

 

Veiledere

Veileder Byform Trondheim ​​​​