Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
Hjelp

Ulike utredninger

 Ulike utredninger

En utredning skal vise hvordan kommunen kan utvikle en plan. Hvis tema er arkitektur og fysisk miljø bør den gjøres tilgjengelig for legfolk og brukes som grunnlagsmateriale i medvirkningsprosesser.

Når ulike omstendigheter skal belyses ved utredninger, vil det lett florere mange begreper som  må finne tilknytning til de gjeldende planene. Det er en intensjon i loven at formålene, hensynssoner og dels bestemmelser, skal være mest mulig likeartet i kommuneplanens arealdel og i reguleringsplaner og ha gjennomgående begrepsbruk. Dette er hensiktsmessig både for forståelsen av planene, for planfremstillingen, bruken av digital planstandard og for samordning av planprosesser.

 

Kulturlandskap i Øvre Eiker, foto Husbanken

Utredninger som kan være viktig i forhold til estetikk:

 • Utviklingspotensial og hensyn i utviklingen av byrom (plassering, volum og hovedformer)
 • Konsept/visjonsarbeid og scenarier
 • Potensial i forhold til fortetting
 • Utredning av grønnstruktur
 • Mulighetsstudier for utvikling av områder 
 • Arkitektonisk og miljømessige innpassing i eksisterende stedsstruktur
 • Gatebruksplan
 • Verdier i et kulturlandskap
 • Bevaringsplan og vurdering muligheter for gjenbruk av eksisterende bygningsmasse 
 • Kartlegging av uterom og behov for oppgradering, eller nyanlegging
 • Egnete fysiske omgivelser for barn i byer og tettsteder 
 • Byromsplaner

  

Henvisninger til plan- og bygningsloven

 

Kapittel 4 i plan- og bygningsloven

Eksempler

         Eksempler til inspirasjon