Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
Hjelp
Planbeskrivelse-og-konsekvensutredninger

Planbeskrivelse og konsekvensutredninger

 Planbeskrivelse og konsekvensutredninger

For kommuneplaner med retningslinjer og rammer for framtidig utbygging, normalt kommuneplanens arealdel, skal planbeskrivelsen inneholde en vurdering og beskrivelse av planens virkninger for miljø og samfunn i tråd med kravene i  § 4–2 andre ledd. Kravene til konsekvensutredning gjelder bare for de delene av planen som fastsetter rammer for framtidig utbygging og som innebærer endringer i forhold til gjeldende plan.

 

 

Langfjorden i Møre og Romsdal, foto Karin Vold

'Planbeskrivelsen må vise planens forhold til andre planer som
gjelder for området. Det er spesielt viktig at det er tydelig om planen er i samsvar med gjeldende overordnede planer eller foreslår endringer. Der kommunen har ansvaret, som i kommuneplanens arealdel, vil arbeid med planprogram og konsekvensutredning bekostes av kommunen. Kommunen kan likevel be om at framskaffelsen av nødvendig dokumentasjon fra grunneiere og andre som ønsker områder tatt inn i arealdelen som utbyggingsområder bekostes av de interesserte.

Flere konsekvenser av utbyggingstiltak kan knyttes til estetisk utvikling:

 

  • Er estetikk et tema i regional plan?
  • Er bestemmelser om estetikk i planen formulert hensiktsmessig?
  • Kan konsekvensutredning direkte eller indirekte ha estetikk som tema?

 

Det vil være viktig å redegjøre for konsekvenser med hensyn til kvaliteter knyttet til kulturlandskap og kulturmiljø som for eksempel:

  • Fjernvirkning
  • Lokalt landskapsbilde
  • I hvilken grad beholdes naturelementer som koller i bebyggelsen?
  • I hvilken grad bygges jordbrukslandskapet ned?
  • Kulturminner og kulturmiljø

Henvisninger til plan- og bygningsloven


Forskrift om konsekvensutredning
   

§ 4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning