Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
Hjelp

Plangrunnlag

 Plangrunnlag

I forbindelse med utviklingen av kommuneplanene og områdeplanene bør det utarbeides nødvendige temakart og analyser som redegjør for kartlegginger av ulike emner. Disse kan brukes til å definere hensynssoner slik plan- og bygningsloven åpner for. Temakart kan slik bli viktige for den estetiske utviklingen selv om de i snever forstand ikke har med estetikk og visuelt miljø å gjøre. Temakart visualiserer kunnskapsgrunnlaget for planen. De bør tydeliggjøre sammenhenger som påvirker det visuelle miljø eller som har estetisk betydning. 


Kartlegging eksempl​​er:

 • Kartlegging av kulturlandskapet
 • Kartlegging av vegetasjonen
 • Kartlegging av bebyggelse, fornminner, landskapsformasjoner
 • Sårbarhetskart (blant annet geologiske funn)
 • Kartlegging av eksisterende strukturer, utviklingspotensial og hensyn i by- og tettsteder UTDYPE
 •  

Stedsanalyser i arbeidet med å beskrive egenskaper

Stedsanalyse er en metode for å kartlegge lokale særtrekk og kvaliteter og systematisere kunnskap om utvikling på stedet. Det er et godt grunnlag for å lage konkrete mål for kommunens estetiske utvikling og videre planarbeid. Stedsanalyse med basis i arkitektfagene, inneholder opplysninger om stedets natur og landskap, historiske utvikling og byggeskikk, med bebyggelsens organisering og de enkelte bygninger. Analysen dokumenterer sterke og svake sider ved stedet, og gir grunnlag for å identifisere fremtidige muligheter og for å formulere mål for utvikling og bevaring.

 • Helhet
 • Historisk utvikling
 • Natur og landskap
 • Bebyggelsens organisering (strukturer og byform)
 • Områder
 • Byggeskikk/arkitektur 

Stedsanalyser gir en plattform å diskutere fremtidsmuligheter ut i fra. Se heftene fra Miljøverndepartementet (1993): T 986 Stedsanalyse, innhold og gjennomføring med temahefter.

 

Estetiske analyser

Det kan utføres delanalyser om estetikk, byggeskikk eller vern. Den danske SAVE-metoden/Kommuneatlas er et eksempel på estetisk analysemetode. SAVE metoden (Survey of Architectural Values in the Environment) er utviklet av det danske Miljøvernministeriet 1989-91. Feltarbeidet utføres av arkitekter, med påfølgende byhistorisk analyse og bygningsvurdering som klassifiserer dominerende trekk, bebyggelsesmønstre og utvalgte deler av bygningsstrukturen. Resultatet er et Kommuneatlas, verktøy for planlegging. Kartleggingen er ment å foregå uavhengig av politiske forpliktelser og aktuelle byggeprosjekter - i motsetning til planarbeidet. Det er fokus på lokal identitet og lokale kriterier, feltarbeidet fører til lokalt engasjement.
SAVE-metoden - Det danske miljø- og energiministeriet, skov- og naturstyrelsen.  Riktig lenke?   

 

Sosiokulturelle stedsanalyser

Sosiokulturell stedsanalyse fremskaffer et kunnskapsgrunnlag til bruk i planlegging, stedsutvikling og omdømmebygging. Kunnskapsgrunnlaget i sosiokulturelle stedsanalyser hentes hos lokale aktører og lokale forhold gjennom personlige intervjuer, fokusgruppeintervjuer, temagrupper som jobber fram forslag, deltakende observasjon på åpne møter, dokumentstudier og befaringer. Disse metodene bidrar til en bevisstgjøring blant aktørene om at det er mange temaer som er viktige og mange aktører dette er viktig for. Sosiokulturell stedsanalyse utviklet av NIBR.

 

Landskapsanalyser

Analyser av landskapet er et godt grunnlag for å lage helhetlige planer. Estetiske, kultur- og naturfaglige verdier blir analysert. Temakart som viser terrengformer, romforhold og strukturer, brukes som grunnlag for diskusjon og analyse. I en landskapsanalyse kan landskapets egnethet og tålegrense for endring og utbygging vurderes.

 

Historiske analyser

Historisk dokumenterende analyser favner et bredt spekter av naturbetingede og samfunnsmessige forutsetninger, forestillinger og tema. Oppbyggingen må favne mellom stedets kontinuitets- og endringskrefter.

 

Nasjonale veiledere - stedsanalyser

Kulturhistorisk
stedsanalyse, DIVE

Landskapsanalyse

T-986 - veileder
​Miljøverndepartementet

Risiko- og sårbarhetsanalyser

Risiko- og sårbarhetsanalyser kan relateres til mulige klimascenarier og brukes i beredskapsplanlegging/ planlegging i forbindelse med flom, rasfare mm. På bakgrunn av risiko- og sårbarhetsanalyser knyttet til klimascenarier kan det utarbeides klimasonekart til kommunal planutvikling og behov for tilpasningstiltak av bebyggelse kan utredes.

 

 

Nasjonale veiledere - samfunnssikkerhet

Samfunnssikker​het i arealplanlegging

Eksempler

Eksempler med ulike tema til inspirasjon ​