Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
Hjelp

Andre virkemidler

 Andre virkemidler

Kommunen har et særlig ansvar for å utvikle god byggeskikk. God arkitektur og god stedsforming bidrar til å gi identitet, stolthet og tilhørighet til hjemstedet. ​For å påvirke den estetiske utviklingen i riktig retning og skape økt gjennomføringskraft utarbeider kommuner, fylker og stat virkemidler og verktøy som supplerer intensjonene i loven. Det er et viktig prinsipp at kommunen selv skal vise vilje til innovasjon og metodeutvikling lokalt.  

"Byggeskikk er en viktig del av vår kultur og gir et direkte og umiddelbart uttrykk for verdier og prioriteringer både i samtid og fortid. Den preger våre daglige omgivelser og har en signaleffekt overfor andre. Kvaliteter i omgivelsene gir viktige premisser for enkeltmenneskets oppvekstsvilkår og livskvalitet" (St.meld. 23. Om boligpolitikken).

Lover og forskrifter er de viktigste virkemidlene vi har for å forme bygg med god kvalitet og ska​​pe bebyggelse som forholder seg til omgivelsene. De viktigste lovene i forhold til sammenheng og helhet i våre fysiske omgivelser er:

 


Plan- og bygningsloven
Naturmangfoldloven
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
Kulturminneloven
Friluftsloven

 

 

Andre typer virkemidler kommunene bruker for å styrke den estetiske utviklingen 

Kompetanse:

  • Utarbeide en egen arkitekturstrategi/politikk
  • Politikeropplæring i arkitektur og omgivelseskvalitet  
  • Estetikkråd
  • Råd for byforming og arkitektur- fagforum som kan yte hjelp i utforming av arkitekturpolitikk og byutvikling
  • Innføre en byggeskikk/arkitekturpris- i kommunens regi eller i samarbeid med andre kommuner etc.
  • Egen strategi for kunst og god utforming av offentlige rom
  • Utarbeide veiledere  (Veileder for Byform Trondheim
  • Utarbeide guide sammen med fylkeskommunen og flere kommuner (Arkitekturguide for Vest-Agder)  
  • Tverrfaglige prosesser
  • Prosjektorganisering i stedsutviklingsprosjekter  (Suldal)
  • Utvikle gode informative kommunesider (Sørum kommune )
  • Utvide kommunens servicefunksjon, skape utstillingsarenaer og debattforum (Bergen kommune)
  • Utvikle estetisk veileder som en åpen, inviterende blogg ( Larvik kommune)
  • Arkitektur i skolen - stedslære, byvandring og happenings for barn og unge
  • Ta initiativ til kompetansehevende fagdager sammen med andre kommuner og fylkeskommune

Prosjekt:

 

 Tiltak/metode:

 

 

Hva gjør stat og fagmiljø som direkte eller indirekte bidrar til bærekraftig byggeskikk? 

Økonomiske virkemidler

Distriktspolitisk prosjekt Krav til boligplan

 

ENOVA Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og energidepartementet. Enovas formål er å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Dette gjøres hovedsakelig gjennom programmer som tilbyr finansiell støtte rettet mot de områdene hvor det kan dokumenteres størst effekt i form av spart, omlagt eller produsert energi. Målgrupper er i hovedsak næringslivet, men det finnes også spesielle ordninger for husholdninger. Enova gir økonomisk støtte eller tilskudd til miljøvennlig omlegging av energibruk og fornybar energiproduksjon i nærings- og privatmarkedet. Man kan søke støtte gjennom ulike programmer

 

 

Norsk kulturminnefond Norsk Kulturminnefond er primært rettet mot tiltak som gjelder rent fysiske objekter/områder. Den formelle juridiske/faglige status for disse objektene/områdene avgjør hvorvidt søknader er relevant. Kulturminnefondets primære målgrupper er private eiere, ideelle organisasjoner, stiftelser og foreninger som eier eller forvalter bevaringsverdige kulturminner og kulturmiljøer. Kommuner kan også søke når kulturminnet har betydelig allmenninteresse.

 

 

 

Regionale utviklingsmidler i fylkeskommunene vedrørende stedsutvikling Fylkeskommunene har en sentral rolle som pådriver og initiativtaker for å møte utfordringer knyttet til den regionale utviklingen. I statsbudsjettet for 2009 har regjeringen foreslått å bevilge 1314,2 mill. kr over kap. 551, post 60 til fylkeskommunenes arbeid med regional utvikling. Stedsutvikling er ett av flere satsingsområder. Midler fra denne posten blir også brukt til blant annet støtte til bedrifter, samt omstillingsarbeid og kommunale næringsfond. Fylkeskommunene fordeler midlene til ulike formål og aktører i samarbeid med regionale partnerskap.

 

Nettsteder med informasjon

 Distriktssenteret.no arbeider hovudsakleg med å hente inn, systematisere og formidle kunnskap og erfaringar om lokale utviklingstiltak. De støtter og rettleier lokale initiativ og aktørar i kommunane. Samstundes er vi også med på å styrkje og byggje opp under kompetansen til fylkeskommunane og andre aktørar som også er støttespelarar for lokal samfunnsutvikling. Senteret har også ei rolle som kompetanseorgan, rådgjevar og bidragsytar overfor nasjonale, regionale og lokale styresmakter. De forskar ikkje sjølv, men samarbeider med forskningsmiljø i heile landet for å dokumentere effekten av distriktspolitiske tiltak eller skape grunnlag for å forme framtidas distriktspolitikk.

 

 

 

Klimatilpasning Norge Klimaet er i endring, og vi må tilpasse oss til disse endringene. I løpet av de siste par årene har det kommet mye ny kunnskap om klimatilpasning fra forskning, statlig forvaltning og kommuner. Denne nettportalen har som mål å samle aktuell kunnskap og informasjon om klimatilpasning på ett sted

 

 

 

Kommunal planlegging.no Planlegging i kommunene skal samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utviklingen. Kravene om en bærekraftig utvikling og demokrati viser behovet for kommuneplanen som strategisk plan for langsiktig utvikling av kommunen, både som samfunn og organisasjon. Planlegging etter plan- og bygningsloven skal samordne den offentlige innsatsen mellom forvaltningsnivå, sektorer og næringer. Tilrettelegging for mer effektiv og brukerretta planlegging er et sentralt mål.

 

 

Kommunetorget.no er en praksisrettet veiledningstjeneste for planlegging og iverksetting av lokalt folkehelsearbeid generelt og planlegging av rusrelatert arbeid i kommunene spesielt. Tjenesten er initiert av Helsedirektoratet, avdeling lokalt folkehelsearbeid. Nettstedet er utviklet og drives av Kompetansesenter rus, Nord Norge (KoRus Nord). Kommunetorget.no ble lansert i 2007, da med hovedfokus på planlegging og iverksetting av rusarbeid i kommunene. Fra 2012 har planlegging av folkehelse blitt innlemmet som en del av kommunetorgets tjenester. 

 

 

Kryss.no er et nettsted om kulturplanlegging. Nettstedet springer ut fra prosjektet Kulturoppfølgings-program (KOP), initiert og finansiert av Statsbygg, med bistand fra Norsk institutt for by - og regionplanlegging (NIBR) og Arkitekthøgskolen i Oslo (AHO). Statsbygg tar et ansvar innenfor et område som får stadig større betydning for verdiskapning i samfunnet og større oppmerksomhet internasjonalt. Kulturplanlegging handler om å mobilisere kulturelle ressurser i by - og stedsutvikling som kan bidra til at disse stedene får en tydelig og attraktiv posisjon. Samlebetegnelsen kulturplanlegging refererer til et sammensatt virksomhetsfelt. Det dreier seg dels om å sikre og forankre kulturambisjoner og målsettinger i planleggingsprosesser. Videre handler det om å bruke kultur som strategisk virkemiddel i by - og tettstedsutvikling, og i det man kan kalle geografisk merkevarebygging. Sist men ikke minst dreier det seg om å stimulere til nye former for verdiskaping gjennom koblinger mellom kultur og næringsliv.

 

 

Miljøkommune.no Miljøkommune.no er et hjelpemiddel for kommunal saksbehandling innen planlegging, naturforvaltning, forurensing, kulturminner og kart.

 

 

Stedsutvikling.no Denne nettportalen har som mål å spre idéer, kunnskap og erfaring om stedsutvikling til fylkeskommunale og kommunale medarbeidere, og alle andre, som arbeider med å skape attraktive og miljøvennlige byer og tettsteder.

 

 

 
 

 

Fagmiljø/kompetanse av interesse for bærekraftig byggeskikk og planlegging 

Designtreff Risør.jpg Designtreffet BeyondRisør arrangeres av Risør kommune annet hvert år og er en møteplass for designere og næringsliv. Risør inngår på linje med Singapore, Helsinki og København i et globalt designnettverk initiert av den danske organisasjonen INDEX.


 

 

Hule_eiker2.jpgMiljødirektoratet er ein rådgivande og utøvande statleg etat, underlagt Miljøverndepartementet. De arbeider for å bevare og styrkje naturmangfoldet og leggje til rette for friluftsliv. Ei viktig oppgåve er å kombinere vern og berekraftig bruk av naturen. Direktoratet for naturforvaltning bidreg med ekspertise til regjeringas nasjonale og internasjonale miljøarbeid. Dei har ansvaret for at regjeringas miljøpolitikk vert sett i verk og å identifisere, førebyggje og løyse miljøproblem. Dei skaffar grunnlag for vedtak og deler kunnskap om tilstanden i naturen og kva slags effektar forskjellige tiltak gjer.

 

Europan.jpgEuropan er verdens største konkurranse for unge arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere. Europan er en arena for utvikling av nye løsninger, en brobygger mellom visjonære kommuner og ambisiøse arkitekter, og et europeisk nettverk for utveksling av ideer og erfaringer. Å delta i Europan for en utvikler er å koble seg på internasjonale nyskapende miljøer for arkitektur og byutvikling. 14norske byer og utviklere har vært med tidligere.

 

 

 

Målet med Framtidens bygder er å vise i praksis hvordan man kan planlegge og bygge på mindre steder på en måte som er med på å bringe Norge i retning av et klimanøytralt samfunn. Ved å gjennomføre gode stedsutviklingsprosesser, planlegge ny bebyggelse nær sentrum, bruke kortreiste materialer og lokal fornybar energi kan bygdene bli gode forbilder for fremtidig planlegging. Det skal være lett å leve klimasmart også utenfor de store byene. De syv utvalgte pilotprosjektene representerer en bredde både når det gjelder innbyggertall, problemstillinger, miljøtiltak og løsninger

 

 

Husbanken er et nasjonalt kompetansesenter for byggeskikk og godt bomiljø. Kompetansesenteret driver kunnskapsformidling på nett som retter seg mot kommuner og fagmiljø. Husbanken har en regional struktur med seks regionkonto og gir tilskudd for kompetansehevende tiltak: Se Kompetansetilskudd generelt Se: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Husbankens kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet skal bidra til å heve kompetansen, gi støtte til forsøksprosjekter og formidle informasjon knyttet til miljø og energi, universell utforming og byggeskikk innen miljø-energi, universell utforming og god byggeskikk. 

 
 

Konkurranseveileder NAL Informasjonen på de neste sidene vil i det vesentlige gjelde prosjektkonkurranser. Denne konkurranseformen, ofte kalt arkitektkonkurranser, har lange tradisjoner innenfor bygningskunstens historie, og ligger til grunn for en rekke store byggeoppgaver. Norske Arkitekters Landsforbund har alltid sett det som en viktig oppgave å sørge for at konkurranser gjennomføres
på en måte som ivaretar innbyderens forventning om et estetisk, funksjonelt, teknisk og økonomisk godt resultat, og deltagernes krav på økonomisk godtgjørelse og en rettferdig og faglig kvalifisert vurdering av konkurranseforslagene

 

 

Ålesund.jpgNettverket for næring i verneverdige byområder Gjennom prosjektet "Næring i verneverdige byområder "ønsker kulturminnemyndighetene å øke kunnskapen om praktiske, strategiske og planmessige grep som kan medvirke til å opprettholde og videreutvikle handelsnæring i verneverdige byområder.

 

 

 

Norsk design- og arkitektursenter.jpg Norsk Design og Arkitektursenter Norsk design- og arkitektursenter skal fremme forståelse for, kunnskap om og bruk av design og arkitektur ut fra et næringsmessig og samfunnsmessig perspektiv. Stiftelsen skal fremme kvalitet og nytenking ved bruk av design og arkitektur for utvikling av omgivelser, produkter og tjenester. Vi skal stimulere til innovasjon og effektivisering og øke verdiskapingen i norsk næringsliv og offentlig sektor

 

 

 

Periodisk fokuserte tiltak for å styre utviklingen i en ny retning 

Bomring Bodø.jpgBypakke Bodø er et samarbeid mellom Bodø kommune, Statens vegvesen, Jernbaneverket og Nordland fylkeskommune og vil blant annet inneholde ny riksvei 80, bedre kollektivtilbud og nye gang- og sykkelveier fra 2014. Dette løftet skal betales i et spleiselag mellom samarbeidspartene Bodø kommune, Nordland fylkeskommune, statlige midler og bompenger.

 

 

Bypakke Nedre Glomma Nedre Glommaregionen må i fremtiden kunne håndtere transportetterspørselen innen person- og godstransport mer effektivt enn i dag. utredningen av "Bypakke Nedre Glomma" skal sikre et godt beslutningsgrunnlag for valg av løsninger og vedtak hos lokale og regionale myndigheter, og for utarbeidelse av stortingsproposisjon.


Hjelpemidler kulturminnevern

Askeladden, kulturminnedatabase  Riksantikvarens database over fredete kulturminner og kulturmiljøer i Norge.

Pålogging til Askeladden 

SEFRAK registrene bygg før 1900.

 

​Norge digitalt

NB! Registret - et oppslagsverk over byer og tettsteder i Norge med kulturmiljøer med nasjonal interesse. En kunnskapsbase og arbeidsredskap for kulturminnevernet.

Kulturminneatlas eksempel kvadraturen i Oslo 

 

​ ​​​​​​