Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
Hjelp

Oppstartsmøte

 Oppstartsmøte

Oppstartsmøtet gir kommunen en arena for veiledning og informasjon tilknyttet forventinger til stedsutvikling i tråd med nasjonale og lokale verdier. Derfor er det viktig å fokusere på hvordan den enkelte reguleringsplanen kan forstås og fungere slik at den blir et godt verktøy for denne målsettingen. Det er viktig å oppfordre alle tiltakshavere til å bruke arkitekt.

 

For å oppnå målene om en helhetlig by- og stedsutvikling er oppstartsmøtet nøkkelen til en god start på planprosessen og det bidrar til tidlig avklaringer og forutsigbarhet, både for kommunen og utbygger/tiltakshaver.

 

I kommunalt planverk fra kommuneplaner til reguleringsplaner:

  • Mål i samfunnsdelen av kommuneplanen
  • Konsekvensutredninger
  • Hensynssoner
  • Generelle bestemmelser til kommuneplan
  • Behov og muligheter knyttet til sosial infrastruktur
  • Boligsosial utbyggingspolitikk
  • Bestemmelser til arealformålene og rekkefølgekrav
  • Oppstartsmøte (avgjøre oppstartstidpunkt for utbyggingen, utbyggingstempo, rekkefølge)

I plan- og byggesaker har kommunen en viktig rolle i å veilede utbyggere om hensyn som skal tas i reguleringen. For å oppnå et godt samarbeid kan kommunen f.eks. bruke oppstartsmøte tidlig i planleggingsprosessen. På denne måten kan utbyggers praktiske behov lettere samordnes med estetiske behov. Kommunen skal gi både overordnede og mer detaljerte rammer for arealbruken og hensynet til byggeskikk. Utforming av det enkelte bygg og prosjekt må utføres av utbygger, som bør benytte formingsfaglig kompetanse til slike oppgaver. Samordning av rammer og enkeltprosjekt bør baseres på en åpen dialog mellom utbygger og kommune. For å unngå en planprosess med behov for ny bearbeidelse er det viktig at den bringes i samsvar med regionale og kommunale plankrav og føringer. 

 

 

 Henvisninger til plan- og bygningsloven


 

§ 12-8. Oppstart av reguleringsplanarbeid ”Ny plan- og bygningslov krever at viktige hensyn skal vises allerede på kommuneplannivå. Dette stiller store krav til kommunen når det gjelder å kjenne til kulturminneverdier i sin kommune slik at disse kan merkes med spesielle hensyn (hensynssoner) og informeres om allerede i oppstartsmøter vedrørende reguleringsplaner og byggesaker. Det er også en utfordring å formidle slike hensyn tidlig i prosessen til utbygger i reguleringssaker og den enkelte eier i forbindelse med byggesaker slik at konflikter unngås.”

 

Hvem skal innkalles?

Oppstartsmøtet ledes av byplansjefen og faste deltakere er representanter fra transport, park og idrett, kommunal- teknikk, barne- og ungdomsrepresentanten, byantikvar og en representant fra kommunale tjenester og boligsosial handlingsplan. Andre deltar etter behov. 

 

​​