Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
Hjelp
utbyggingsavtale

Utbyggingsavtale

 Utbyggingsavtale

Pbl § 17-1. Definisjon: Med utbyggingsavtale menes en avtale mellom kommunen og grunneier eller utbygger om utbygging av et område, som har sitt grunnlag i kommunens planmyndighet etter denne lov og som gjelder gjennomføring av kommunal arealplan.

 

Begrepet utbyggingsavtaler dekker et vidt spekter av avtaletyper som inngås mellom kommuner og utbyggere eller grunneiere, og som regulerer mange forskjellige forhold. Det er for eksempel ikke uvanlig at slike avtaler brukes i stedet for reglene i plan- og bygningsloven om opparbeiding av vei, vann og avløp innenfor byggeområdet ved større byggeprosjekter. Også større anlegg utenfor byggeområdet har i noen grad vært omfattet. Avtalene erstatter ofte lovens regler om refusjon for tekniske anlegg. Videre har kommunene ofte brukt utbyggingsavtaler for å styre utformingen av boligfelt når det gjelder boligsammensetning, grønnstruktur og lignende. Noen kommuner også brukt utbyggingsavtaler i byutviklingsprosjekter. Slike avtaler har erstattet og supplert reglene i plan- og bygningsloven, og gjeldende reguleringsbestemmelser og har vært lite omtvistede selv om de kan gå lenger med hensyn til å pålegge den private part forpliktelser enn det myndighetene har hatt anledning til ensidig å gjøre.

 

En utbyggingsavtale kan inneholde bestemmelser om:

  • Teknisk og grønn infrastruktur – inklusive veier, gang- og sykkelveier, friområder
  • Boligpolitiske tiltak og bygningers utforming – inklusive krav til tiltak som kan gå lenger enn det som vedtas i planen – som krav til livsløpsstandard, universell utforming, tilpassing til ulike brukergrupper mv
  • Andre tiltak som er nødvendige for gjennomføring av planvedtaket – som f eks spesielle infrastrukturtiltak (nevnt: eksterne veianlegg, belysning, skilting, turveier mv).
  • I vedlegg til veilederen for utbyggingsavtaler 2006 er det opplistet momenter for innhold i en utbyggingsavtale. I punkt 5 ”forholdet reguleringssituasjon/utbyggingsavtale” er universell utforming nevnt spesielt.

 

 Henvisning  til plan- og bygningsloven

§§ 17-2 og 17-4

§ 17-3 legger rammene for hva som kan inngå i en utbyggingsavtale (det som er hensiktsmessig kan legges inn)

§ 11-9 nr 4 generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel, rekkefølgekrav


 

 

Nasjonale veiledere 

 
 

Veileder utbyggingsavtaler KRD 2006


  ​​