Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
Hjelp

Regionale mål

 Regionale mål

Regionale mål formidles gjennom regional planstrategi i samarbeid med kommuner, statlige organer, organisasjoner og institusjoner (tidl. Fylkesplan). Fylkeskommunen har ansvaret for å utarbeide den.

Planen skal inneholde viktige utviklingstrekk og utfordringer i regionen og hvordan prioriterte planoppgaver følges opp i perioden. Planforum er en viktig arena for erfaringsutveksling. Dette er en ordning som skal lede til bedre samordning og samarbeid mellom ulike myndigheter som har interesser i planleggingen.

Henvisninger til plan- og bygningsloven, plandelen


 

 

 

Planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurdere langsiktige utviklings-muligheter og ta stilling til hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom videre regional planlegging (pbl § 7-1, 2. ledd). Arbeidet med regionale utviklingstrekk og utfordringer kan legges opp på ulike måter. Metoder for å skaffe bakgrunnsmateriale for å beskrive utviklingstrekk og utfordringer kan være: 

Regionale analyser

Dette er det tradisjonelle opplegget for planprosesser som starter med registreringer og analyser for å beskrive dagens situasjon og skissere mulige utviklingsretninger.

Regionalt framsyn (foresight)

Framsyn er et norsk ord for det engelske begrepet «foresight», som er en framgangsmåte for å drive handlingsrettet, deltakelsesbasert og framtidsskuende prosesser. Framsyn er gjerne omfattende prosesser som involverer mange ulike aktører som bringer fram kunnskap og synspunkter på utfordringer og muligheter for framtiden.

Fremtidsscenarier

"Scenarier" er mye brukt i plansammenheng som metode for å "spenne ut" et mulighetsrom. Innfallsvinkelen er egnet når det er behov for å tenke overordnet og i store linjer. Det dreier seg om å beskrive tilstander i framtiden og de handlinger og hendelser som fører fram dit. Ulike framtidige tilstander kan velges, men det må være inn­byrdes sammenheng mellom de handlingene og hendelsene som fører dit.

  • Scenarier er bilder som gir perspektiver omkring en overordnet identitet der også arkitektur og landskap inngår som uttrykk for fellesskapet.
  • Scenariene skal bidra til innsikt i mulige framtidige utviklingstrekk og grunnlag for å diskutere utfordringer, muligheter og handlinger.
  • Formålet med scenarioene er ikke at de skal oppfylles og være "sanne".

 

Nasjonale veiledere

Veileder for regional planstrategi
Veileder for regional planstrategi

Oppfølging av arbeidet med regional planstrategi

Godkjent regional planstrategi skal legges til grunn for fylkeskommunenes og kommunenes planarbeid i den kommende perioden, samt for kommunene og regionale statsetaters medvirkning i den regionale planleggingen. I regional planstrategi er det fastsatt hvilke planer som skal utarbeides eller revideres for å følge opp planstrategien. Dette kan være enten gjennom utarbeiding av regional plan eller interkommunal plan. Samtidig angir planstrategien hvem som har ansvaret for planarbeidet og hvem som er forpliktet til å delta" s.26.

​​​