Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
Hjelp
sjekkliste

Sjekkliste for prosjektering og behandling av byggesaken

 Sjekkliste for prosjektering og behandling av byggesaken

 

Listen nedenfor kan hjelpe saksbehandleren i å vurdere kvaliteten i et omsøkt prosjekt og bidra til å støtte og fremme prosjektets stedstilhørighet i forhåndskonferansen. Samme liste kan brukes av den prosjekterende da det er disse kriteriene tiltaket vil bli vurdert etter.

 

Sjekklisten kan benyttes som forslagsliste til ulik dokumentasjon som kommunen kan kreve for å kunne vurdere et prosjekt og/eller den kan fungere som et sett kriterier for å foreta valg mellom kvaliteter i et område.  


 

Tiltakets  arkitektur i seg selv

   • Arkitektonisk utforming (visuelle kvaliteter og uu)
   • Volumkvalitet (dimensjoner, forhold mellom de enkelte elementer, sokkel, tak, vegg) 
   • Veggenes karakter, sjikt, massiv eller skjelettvegg
   • Hovedkonstruksjon
   • Materialbruk
   • Fargebruk
   • Teknisk/e løsninger for yttervegg; klima, vindusplassering i veggen og vegglivet, åpninger
   • Takform -silhuett
   • Byggets møte med terreng
   • Koter, vegetasjon
   • Forholdet mellom ute og inne
   • Uteareal planløses sammen med bygningen
   • Byggets fjernvirkning (ås, sjø) 

 

Situasjon for nybygg og bruksendrede bygg

   • Byggets eller bebyggelsens arkitektoniske og miljømessige innpassing i stedsstrukturen
   • Byggets eller bebyggelsens tilskudd til stedsmiljøet, gaterommet mm
   • Bebyggelsens integrasjon i stedsmiljøet, eller hensyntaken til stedsmiljøet
   • Bebyggelsens formale utforming og egenart, som moderne arkitektur og "sted"
   • Bruk av eller hensyn til verdifull beplantning, gammel og ny vegetasjon
   • Den grønne profil i hele boområdet
   • Utforming av halvprivate utearealer
   • Utforming av felles uterom, møterom og møtesteder for unge og eldre
   • Utforming og plassering i forhold til offentlig kommunikasjon
   • Fellesskapsløsninger som tilskudd til omgivelsene
   • Utforming av atkomst, med hensyn til privatliv
   • Barns lek og sikkerhet
   • Universell utforming
   •  Atkomst, attraktive og praktiske løsninger
   •  Variable boligstørrelser og dermed variasjon i beboere
   • Mulighet for utfoldelse av hjemmebasert erverv
   • Løsninger med tanke på de hjemmeværende/barnepass/syke/eldre etc.
   • Plassering av sykler, barnevogner og søppel
   • Materialbruk og vedlikehold av konstruksjoner, fasader, fellesrom og uterom
   • Materialbruk og energiøkonomisering (klimaeffektive)
   • Oppvarming, energibruk
   • Plassering og utforming av ventilasjonsanlegg med tanke på støy
   • Nærhet til kollektivtrafikk
   • Servicefunksjoner i nærheten
   • Helhet og variasjon ivaretatt
   •   Behov for avkjørselsplan
   •   
     

Boligløsninger

   • Arkitektur som innebærer gode planløsninger
   • Vinduer som gir lys og utsyn (sol og lysforhold),
   • Enkel solid materialbruk
   • Utomhusplan
   • Fargebruk 
   • Gode fellesområder som innganger, oppganger, trappehus med god arkitektonisk utforming 
   • Siktlinjer/orientering når man kommer inn i boligen 
   • Arealøkonomisering og fleksibilitet i romutformingen
   • Tilpassing til variabel bruk og diverse typer samboerforhold
   • Utleiemulighet
   • Energiforbruk
   • Støy utenfra
   • Støyisolasjon mellom rom
   • Fleksibilitet i planen
   • Kontakt med utemiljøet
   • Materialbruk i forhold til helse
   • Tilpassing til rullestol
   • Mulighet for temperaturvariasjon mellom rom