Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
Hjelp

Andre virkemidler

 Andre virkemidler

​For å fremme kvalitet kan kommunen ta i bruk særlige virkemidler ut over lover, forskrifter og lokale bestemmelser. En lokal Byggeskikknøkkel kan være et egnet estetikkverktøy til bruk i saksbehandling og i dialogmøter med tiltakshaver. Økonomiske virkemidler kan brukes som gulerøtter for å styre utviklingen i en ønsket retning.

Den lokale Byggeskikknøkkelen er et verktøy som kan gi kommunen oversikt over de virkemidler de har og bruker og ikke minst hvor det er mangler. Hull gir et varsko om områder der kommunen bør satse på kompetanseheving og avsette ressurser til estetisk verktøyutvikling. Denne kartleggingen faller sammen arbeidet med å lage en strategi for styring av estetisk utvikling i kommunen i forhold til: 

      • utvikling av planer og tiltak
      • plan- og byggesakstjenesten.

Disse bør innarbeides som bestemmelser til kommuneplan og kommunedelplaner. I mange tilfeller kan fylkeskommunene bistå kommunene i å utarbeide verktøy.

 

Hva staten gjør for å tilrettelegge og gi kunnskap

Kunnskapsformidling på nett - databaser 

 

Husbankens oversikt over kommunale estetikk/byggeskikkveiledere. Et nettsted som gir oversikt over elektroniske, nedlastbare veiledere som eksempler for andre kommuner. Noen veiledere legger vekt på historisk bebyggelse på et sted og tilpassing til denne, mens andre er formingsveiledere , estetiske veiledere som tolererer mer avvik, men der kommunen har anbefalinger.

 

  

Byggemiljø.no
Byggemiljøprogrammet er nå avviklet, og BNL har ansvaret for nettstedet byggemiljo.no. Byggemiljø - Byggenæringens miljøsekretariat har vært et program i perioden 2005-10 for å drive formidling om miljøvennlige løsninger for å styrke innsikt og praksis hos næring og myndigheter knyttet til byggenæringen. Programmet har vært et gjensidig forpliktende samarbeid mellom statlige myndigheter og BAE-næringen. Det var næringens organisasjoner, Arkitektbedriftene i Norge, RIF, BNL og Norsk Teknologi, som opprettet Byggemiljø i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet, Direktoratet for byggkvalitet, Husbanken og Statsbygg.


 
 

 

Bygg og Bevar skal arbeide for et sunt og stort marked for restaurering og rehabilitering av eldre bygg. En viktig målsetting er å heve kompetansen og interessen for tradisjonell byggekultur og formidle lokal egenart og byggeskikk. Prosjektet Bygg og Bevar er en oppfølging av St.meld. nr. 16 (2004-2005) Leve med kulturminner og St. meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand. Grunnfinansieringen av Bygg og Bevar er gitt av Miljøverndepartementet.

 

 

 

Deltasenteret skal samarbeide med departementene og forvaltningen på alle nivåer, fagmiljøer, forskningsmiljøer, næringsliv og brukerorganisasjoner. Det er et mål for senterets arbeid at det oppfattes støttende for aktørene. Et annet mål er å formidle resultater slik at en påvirker myndigheter og beslutningstakere til å endre praksis der det er nødvendig. I et bredt samarbeid med relevante miljøer vil Deltasenteret arbeide for et samfunn som i så stor grad som mulig integrerer prinsippene om universell utforming og brukskvalitet i utforming av omgivelser og produkter. Deltasenteret skal på et faglig selvstendig grunnlag bl.a: Identifisere funksjonshemmende barrierer og vise hvordan disse kan reduseres eller fjernes og hindre at nye barrierer oppstår.

 

 

 

DiBK Direktoratet for Byggkvalitet - Direktoratet for byggkvalitet er sentral bygningsmyndighet, mens kommunen er den lokale bygningsmyndigheten. Direktoratet vurderer derfor ikke konkrete byggesaker eller konkrete løsninger. Privatpersoner som trenger veiledning bør kontakte kommunen som er ansvarlig for byggesaken. Klageinstans for kommunens saksbehandling er Fylkesmannen. Dersom man trenger råd om tekniske løsninger eller juridisk bistand, bør man kontakte bygningsteknisk konsulent eller advokat.


 

 

 

Kunnskap, kompetanseutvikling, formidling av forbildeprosjekter Arkitekturfaget er omfattende, og endringer i samfunnet og byggebransjen krever at arkitekter stadig tilegner seg og oppdaterer sin kunnskap. Også de ulike byggeoppgavene innebærer stadig utvidelse av arkitekters kompetansefelt. NAL arbeider for å bygge opp kunnskap og endre arkitektenes praksis mot en mer miljøvennlig og energieffektiv omgivelsesproduksjon ved kunnskapsformidling og utvikling av forbildeprosjekter. NAL har utarbeidet en boligpolitisk plattform som peker på sentrale utfordringer i dagens system. NAL formidler også kunnskap om Universell utforming.

 

 

 

FutureBuilt er et tiårig program med en visjon om å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet. Målet er å realisere en rekke forbildeprosjekter - både byområder og enkeltbygg - med lavest mulig klimagassutslipp, og som samtidig bidrar til et godt bymiljø. Kvalitetskriteriene i FutureBuilt setter høye mål for forbildeprosjektene. På kort sikt skal det realiseres prosjekter med 50 prosent reduksjon av klimagassutslipp fra transport, stasjonær energibruk og materialbruk sammenliknet med dagens praksis. Ambisjonsnivået heves i årene framover. FutureBuilt ønsker nye prosjekter. Samarbeidspartnerne bak FutureBuilt er Oslo kommune, Drammen kommune, Bærum kommune, Husbanken, Enova, Grønn Byggallianse, MD, Direktoratet for Byggkvalitet, Norske arkitekters landsforbund og Transnova.

 

 

 
 Trefokus er et nasjonalt informasjonsselskap som skal dekke behovet for god og riktig treinformasjon både hos profesjonelle aktører innen bygg og planlegging og hos forbrukere. Trefokus gir faktakunnskap, gode brukseksempler, veiledning og nøytral produktinformasjon. De selger ingen produkter. Trefokus eies av skogbruk og treindustri i Norge. Vi er nettverksbasert og samarbeider med landets fremste kompetansemiljøer innenfor skogbruk, trebruk og trekonstruksjoner. Vi jobber for å øke bruken av tre i Norge på områder der tremateriale er et godt og riktig alternativ.

 

 

 

 

Økonomiske virkemidler

Kompetansetilskudd miljøvennlige og universelt utformede boliger, bygg og uteområder

Dette tilskuddet skal bidra til flere miljøvennlige og universelt utformede boliger, bygg og uteområder, og til å heve kompetansen om bærekraftige kvaliteter. Tilskudd kan gis til: a) kunnskapsutvikling, støtte til forsøksprosjekter og formidling av informasjon om energibruk og miljø- og klimavennlige løsninger i boliger og bygg b)kunnskapsutvikling, støtte til forsøks-prosjekter og formidling av informasjon om universell utforming, tilgjengelighet og brukbarhet i boliger, bygg og uteområder c)kunnskapsutvikling og formidling av informasjon om bærekraftig byggeskikk arkitektur og bomiljø.


 
 
 


Tilskudd til prosjekterende som vil vite mer om universell utforming
 Målet med tilskuddsordningen fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet er å støtte prosjekterende av bygg og uteområder som vil øke sin kompetanse om universell utforming. Ordningen er en del av direktoratets kompetanseplan for universell utforming. Tiltak som kan støttes er for eksempel fagkurs og andre informasjonstiltak som øker kompetansen om universell utforming ved prosjektering av nye anlegg og ved oppgraderinger av eksisterende. Denne tilskuddsordningen omfatter ikke forsknings- og utviklingsprosjekter eller finansiering av konkrete tiltak i bygg og anlegg.


 

 

 

Miljø- og ressursregnskapsmodell for murgårder, Riksantikvaren Riksantikvaren har reist følgende spørsmål som er belyst: Hvilket av byggene vil samlet sett ha lavest klimagassutslipp – et nytt lavenergibygg eller et rehabilitert vernet? Hvilket energieffektivitetsnivå (kWh/m2 og år) må det verneverdige bygget oppnå for å samlet sett komme like godt ut som et nytt lavenergibygg?

 

 

 

Kompetanseheving

 

Byggeskikk, estetikk og stedsforming -Høgskolen i Gjøvik: Fjernundervisningskurs for kommunale planleggere og saks-behandlere. Målet med kurset er å gjøre studentene i stand til å vurdere, diskutere og argumentere rundt kvalitative forhold i omgivelsene på en bedre måte. Det vil si å gjøre selvstendige faglige vurderinger, se ting på nye måter, utvikle evnen til å se og forstå bakgrunn og sammenhenger i omgivelsene. Byggesaksbehandlere håndterer saker som kan være komplekse både estetisk, juridisk og økonomisk. Det er snakk om store beløp, og sakene har ofte omfattende konsekvenser for mange andre enn de ansvarlige foretak i en byggesak. Estetikk og byggeskikk er noe av det mest utfordrende å håndheve, tekniske sider av saken er som regel enklere å forholde seg til. Uten solid faglig bakgrunn kan det være problematisk å argumentere for estetikk eller bedre helhetlig kvalitet i byggeprosjekter mot press fra ressurssterke aktører. 

TIP Trebasert innovasjonsprogram Utvikling av kvalitetssikrede løsninger i tre inn mot dagens og morgendagens bygg bidrar til at vi får en klimavennlig byggenæring. De siste årene har man fått frem flere prosjekter på god bruk av tre som gir internasjonal anerkjennelse. Trebasert innovasjonsprogram i Innovasjon Norge støtter utviklingsprosjekter i næringslivet med mål om at bruken av tre skal øke i nye og rehabiliterte bygg. Midlene kommer fra Landbruks- og matdepartementet.

 

 

Hva kommunene gjør for bærekraftig og estetisk utvikling

Bergen kommune arkitektur og byformingspolitikk

Byvandringer i Stavanger

Estetisk plan 2005 - Designhåndbok for Oslo sentrum

Handlingsplaner for kulturbyen Stavanger

Igangsettingsmidler, Mosaikk Skien

Rådet for byarkitektur

Økonomiske virkemidler - Premiering av riktig historisk tilbakeføring i bevaringsområder, Rjukan

Småhusplanen i Oslo

Stavanger kommune, retningslinjer for trehusbyen

  

 

​