Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
Hjelp

Byggesaken

 Byggesaken

 

Byggesaken handler om en vurdering av enkelttiltak. Utforming av tiltaket (pbl § 29-1) og tiltakets visuelle kvaliteter (§29-2) er en viktig del av konklusjonen som ender i vedtaket. En slik estetisk vurdering er basert på et faglig skjønn som det er pålagt kommunen å utøve i all saksbehandling. Grunnlaget for å utøve skjønn legges i overordnede planer som uttrykker kommunens intensjoner, også når det gjelder den estetiske utviklingen.  Planbestemmelsene legger hjemmelsgrunnlaget.

 

Byer og tettsteder skal utvikles med arkitektur av god kvalitet.  Ved å utnytte virkemidlene og forvalte det offentlige rammeverket kan kommunen være pådriver for god planlegging og tilrettelegge prosesser som gir et godt beslutningsgrunnlag.

Skjønnsutøvelse og vurderinger gjøres hele tiden og er ikke bare begrenset til det estetiske felt (dispensasjon i fra utnyttelsesgrad etc.). Skjønnsutøvelsen må gjøres på faglig grunnlag. Når det gjelder estetikk og visuell kvalitet, forutsettes ofte mer faglig argumentasjon enn for funksjonsvurderinger etc. Mange formalia kan være med i og støtte opp under en estetisk vurdering og dette krever fagkompetanse. Det er nettopp ved å bygge opp en fagargumentasjon basert på kontekstforståelse (sted/historie), planforståelse og estetisk forståelse at man unngår en forenkling i subjektive smaksdommer som "stygt" og "pent" (synsing).

 

Muligheter for å påvirke estetikken i byggesak:    

 • Skjønnsutøvelse (pbl § 29-1 og § 29-2)
 • Byggteknisk forskift med veiledning (TEK 10)
 • Byggesaksbestemmelse SAK 10
 • Reguleringsplaner 
 • Tiltaksklasse/ansvar og ansvarsplassering
 • Tilsyn og kontroll

 

Prosess for å fremme estetikk i saksbehandling, byggesak

 • Forhåndskonferanse 
 • Tilleggsdokumentasjon (foto, nabobygg, terrengsnitt etc. som redegjør for prosjektets estetikk)
 • Skjønnsutøvelse basert på en helhetlig forståelse der estetikk inngår
  • Tettstedsanalyser
  • Byggeskikkveileder
  • Kommunale planer og reguleringsplaner med bestemmelser (hjemle estetikk)
  • Plan- og bygningsloven:
   • Statlige planretningslinjer (tidl. rikspolitiske retningslinjer)
   • Byggteknisk forskrift (TEK 10 og SAK 10 med veiledning)

Det er en grunn til at saksbehandlingstiden er fastsatt. Skjønnsvurdering medfører tidsbruk. Kravet om aksept kan være stort i det kommunale systemet. Effektivitet og service er et demokratisk prinsipp, men må ikke redusere faglighet. Selv små tiltak kan være krevende (skiltsaker etc.). Omfanget av mange små tiltak er i stor grad med på å forme våre omgivelser. Derfor bør disse sakene ha et seriøst fokus på linje med andre.

Skjønnsutøvelsen innebærer en vurdering som relateres til de aktuelle kommunale planene og reguleringsplanene, til plan- og bygningsloven og byggeforskriftene.

Hamar kunstmuseum, nytt tilbygg v arkitekt... foto Husbanken

 

Sjekkliste for vurdering av byggesøknaden 

 • Situasjonsplanen
 • Høyder/volum kan vi ofte finne argumentasjon for i reguleringsplaner 
 • Struktur med vurdering av volum, retninger, bebyggelsesmønster etc.
 • Avstandsreglene i plan- og bygningsloven eller andre bestemmelser
 • Adkomst/avkjøring (reguleringsplan)
 • Er det krav til estetisk redegjørelse i reguleringsplanen? SAK 10 § 5-4 tredje ledd stiller krav om redegjørelse av arkitektonisk utforming, herunder visuelle kvaliteter.
 • Krav om å tegne inn oppriss av tilgrensende bebyggelse?
 • Foreligger lokale veileder som kan være aktuell å bruke?
 • Støtte i sjekklisten foran i dette menypunktet (byggesaken)
 • Støtte i estetikkveilederen   
 • Rikspolitiske retningslinjer

 

Prosess byggesak for søker

 • Ta utgangspunkt i tomtas kvaliteter og muligheter
 • Ta utgangspunkt i reelt behov for rom og areal (funksjoner) 

 

Nabovarsel som medvirkning

I en juridisk definisjon oppfattes nabovarselet som medvirkning, men dette har primært med klagerett å gjøre og man har liten mulighet til å påvirke prosjektet, for eksempel dets estetikk. Pbl § 29-4 første ledd bestemmer at byggverkets høyde og plassering skal godkjennes av kommunen. Dersom tiltakets utforming eller plassering medfører betydelig ulempe for nabo, kan kommunen kreve endret plassering eller utforming. Klage kan være med på å påvirke estetikken.


 

​Henvisninger til forskriftene, estetiske krav

Henvisninger til nasjonale veiledere

H-2300 Grad av utnytting
(erstatter veilder T-1459)

Estetikkveileder

Eksempler

Veiledere til inspirasjon

Andre virkemidler

Virkemidler for å fremme god arkitektur ut over lover, forskrifter og lokale bestemmelser

 ​​​​