Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
Hjelp
sjekkliste

Sjekkliste for prosjektering og behandling av byggesaken

 Sjekkliste for prosjektering og behandling av byggesaken

 

Listen nedenfor kan hjelpe saksbehandleren i å vurdere kvaliteten i et omsøkt prosjekt og bidra til å støtte og fremme prosjektets stedstilhørighet i forhåndskonferansen. Samme liste kan brukes av den prosjekterende da det er disse kriteriene tiltaket vil bli vurdert etter.

 

Sjekklisten kan benyttes som forslagsliste til ulik dokumentasjon som kommunen kan kreve for å kunne vurdere et prosjekt og/eller den kan fungere som et sett kriterier for å foreta valg mellom kvaliteter i et område.  


 

Tiltakets  arkitektur i seg selv

      • Arkitektonisk utforming (visuelle kvaliteter og uu)
      • Volumkvalitet (dimensjoner, forhold mellom de enkelte elementer, sokkel, tak, vegg) 
      • Veggenes karakter, sjikt, massiv eller skjelettvegg
      • Hovedkonstruksjon
      • Materialbruk
      • Fargebruk
      • Teknisk/e løsninger for yttervegg; klima, vindusplassering i veggen og vegglivet, åpninger
      • Takform -silhuett
      • Byggets møte med terreng
      • Koter, vegetasjon
      • Forholdet mellom ute og inne
      • Uteareal planløses sammen med bygningen
      • Byggets fjernvirkning (ås, sjø) 

 

Situasjon for nybygg og bruksendrede bygg

      • Byggets eller bebyggelsens arkitektoniske og miljømessige innpassing i stedsstrukturen
      • Byggets eller bebyggelsens tilskudd til stedsmiljøet, gaterommet mm
      • Bebyggelsens integrasjon i stedsmiljøet, eller hensyntaken til stedsmiljøet
      • Bebyggelsens formale utforming og egenart, som moderne arkitektur og "sted"
      • Bruk av eller hensyn til verdifull beplantning, gammel og ny vegetasjon
      • Den grønne profil i hele boområdet
      • Utforming av halvprivate utearealer
      • Utforming av felles uterom, møterom og møtesteder for unge og eldre
      • Utforming og plassering i forhold til offentlig kommunikasjon
      • Fellesskapsløsninger som tilskudd til omgivelsene
      • Utforming av atkomst, med hensyn til privatliv
      • Barns lek og sikkerhet
      • Universell utforming
      •  Atkomst, attraktive og praktiske løsninger
      •  Variable boligstørrelser og dermed variasjon i beboere
      • Mulighet for utfoldelse av hjemmebasert erverv
      • Løsninger med tanke på de hjemmeværende/barnepass/syke/eldre etc.
      • Plassering av sykler, barnevogner og søppel
      • Materialbruk og vedlikehold av konstruksjoner, fasader, fellesrom og uterom
      • Materialbruk og energiøkonomisering (klimaeffektive)
      • Oppvarming, energibruk
      • Plassering og utforming av ventilasjonsanlegg med tanke på støy
      • Nærhet til kollektivtrafikk
      • Servicefunksjoner i nærheten
      • Helhet og variasjon ivaretatt
      •   Behov for avkjørselsplan
      •   
         

Boligløsninger

      • Arkitektur som innebærer gode planløsninger
      • Vinduer som gir lys og utsyn (sol og lysforhold),
      • Enkel solid materialbruk
      • Utomhusplan
      • Fargebruk 
      • Gode fellesområder som innganger, oppganger, trappehus med god arkitektonisk utforming 
      • Siktlinjer/orientering når man kommer inn i boligen 
      • Arealøkonomisering og fleksibilitet i romutformingen
      • Tilpassing til variabel bruk og diverse typer samboerforhold
      • Utleiemulighet
      • Energiforbruk
      • Støy utenfra
      • Støyisolasjon mellom rom
      • Fleksibilitet i planen
      • Kontakt med utemiljøet
      • Materialbruk i forhold til helse
      • Tilpassing til rullestol
      • Mulighet for temperaturvariasjon mellom rom