Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
Hjelp

Forhåndskonferanse

 Forhåndskonferanse

 

I plan- og byggesaksbehandling har kommunen en viktig rolle i å veilede utbyggere om god formgivning av byggverk. For å oppnå et reelt samarbeid kan kommunen f.eks. bruke forhåndskonferanser tidlig i planleggingsprosessen. På denne måten kan utbyggers praktiske behov lettere samordnes med estetiske behov.

 

Forhåndskonferansen gir kommunen en påvirkningsmulighet tidlig i prosessen. Det er en forhandlingsposisjon for å få tiltakshaver til å se byggverk og planforslag i en sammenheng. Verktøyet estetiske vurdering kan brukes i dialogen. Skulle ikke materialet fra tiltakshavers side være helt klart, anbefales det likevel å holde et orienteringsmøte/forhåndskonferanse.

Kommunen skal gi både overordnede og mer detaljerte rammer for arealbruk og estetisk utvikling i kommunen. Utforming av det enkelte bygg og prosjekt må utføres av utbygger, som bør benytte formingsfaglig kompetanse til slike oppgaver. Samordning av rammer og enkeltprosjekter bør baseres på en åpen debatt mellom utbygger og kommune.

 Henvisninger til plan- og bygningsloven og forskriften

 


§ 20-1 eller § 20-2 før innsendelse av søknader om tillatelse etter plan-og bygningsloven , når  enten kommunen eller tiltakshaver ønsker/krever det  

Plan og bygningsloven § 21-1 om forhåndskonferanser

Forskrift om byggesak § 6-1 om forhåndskonferanser

 
 
 

Temaforslag som grunnlag for forhåndskonferanse når det gjelder estetikk:

Det første punkt i en forhåndskonferanse er å gjennomgå hvilke planer som gjelder. I samtalen er det viktig å være tydelig på hva som er kommunens strategi for området/bydelen. For å underbygge denne diskusjonen kan det være hensiktsmessig å være forberedt på hvilke tema som er viktig å poengtere. Listen nedenfor er veiledende. 

 

 

Landskap

 • Topografisk og geografisk struktur
 • Stedlig bebyggelsesstruktur, ”Rommet mellom husene”
 • Estetiske sammenhenger, identitetsskapende karakter
 • Grønnstruktur/mm. (også mineral/asfalt)
 • Bevaring av vegetasjon og grøntarealer
 • Veistruktur 
 
 

Bebyggelse

 • Bygningstypologier
 • Byggeskikk/Arkitektur/Hverdagsarkitektur
 • Bevaring – transformasjon
 • Nybygg
 • Flerkulturelle møteplasser
 
 

Kulturtilbud/formidling

 • Flerkulturelle møteplasser
 • Utdanning,
 • Bolig og bomiljø
 • Fortetting– jomfruelig terreng
 • Bevaring – transformasjon
 • Infrastruktur
 • Flerkulturelle møteplasser
 • Boligsosialt
 
 

Forslag til dialog på en forhåndskonferanse

Forhåndskonferansen kan ha ulik karakter alt etter type tiltakshaver, tiltak og fremlagt dokumentasjon. I en forhåndskonferanse med private husbyggere kan en utfordring være å forklare husbyggeren at et mulig avslag ved saksbehandlingen kan bety forbedring av kvalitet og at kommunen gjerne er en aktiv kommunikasjonspartner i prosessen. De beste prosjektene er alltid et resultat av et godt samarbeid der lover og forskrifter brukes konstruktivt. Estetikkveilederen i Byggeskikknøkkelen kan i slike samtaler benyttes i forhold til aktuelle tema.

 

Sett krav til dokumentasjon om tilpasning til stedet og anbefal bruk av arkitektfaglig kompetanse i klagesaker. I de tilfeller der et forslag inngår i et område med hensyn til kulturminnevern er det viktig å få tiltakshaver til å forstå bakgrunnen for retningslinjene (kulturminneplan); kompleksitet - historisk dybde, bymessige sammenhenger, landskap etc. Hvis kommunen har egne byggeskikkveiledere eller formingsveiledere etc. som er integrert med de aktuelle planene er det viktig å bruke den eller de i slike dialoger. Estetikk er del av en helhet. Veiledere også brukes som utgangspunkt for diskusjon og med skjønn. Den er ikke en fasit ettersom man aldri kan forutsi alle fremtidige situasjoner og muligheter. Skjønnsutøvelse og vurderinger gjøres hele tiden og er ikke bare begrenset til det estetiske felt (dispensasjon i fra utnyttelsesgrad etc.). Skjønnsutøvelsen må være faglig fundert. Når det gjelder estetikk, forutsettes ofte faglighet og argumentasjon. Mange formalia kan være med i og støtte opp under en estetisk vurdering og dette krever fagkompetanse. Det er nettopp ved å bygge opp en fagargumentasjon basert på kontekstforståelse (sted/historie), planforståelse og estetisk forståelse at man unngår en forenkling i subjektive smaksdommer som stygt og pent. 

 

Kommunen kan bruke forhåndskonferansen til å peke på krav til universell utforming og sikre at disse blir ivaretatt gjennom byggeprosessen. Kommunen kan her også varsle om at det blir stilt krav om uavhengig kontroll av universell utforming etter byggesaksforskriften § 14-3.


Hjelpemidler


ByggSøk byggesak ByggSøk er den nasjonale løsningen for elektronisk kommunikasjon i plan- og byggesaker. ByggSøk kan brukes av alle og er gratis. I ByggSøk fyller du inn en byggesøknad felt for felt. Søknaden blir tilrettelagt for den typen tiltak du skal søke om. Du kan navigere fram og tilbake i søknaden ved hjelp av en meny, og du får hjelp av systemet til å passe på at søknaden er komplett. NB: DiBK har sluttet å drifte ByggSøk Plan.

Veileder om ansvar